Tỷ lệ vốn sau khi điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Capital Ratio) là gì?

Tỷ lệ tài chính là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá khả năng tài chính của ngân hàng và mức độ ổn định của nó. Theo quy định chung, tỷ lệ tài chính càng cao thì ngân hàng càng có sức mạnh vững chắc. Tỷ lệ này phản ánh mối quan hệ giữa tài sản và vốn của ngân hàng.