ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG CHO VAY CẦM CỐ TÀI SẢN TẠI F88

(Có hiệu lực từ ngày 02 tháng 04 năm 2024)

Các cá nhân, tổ chức (“Khách hàng”) ký kết Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản,(các) Giấy nhận nợ (“Hợp đồng”) với Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“F88”) được yêu cầu phải đọc kỹ, đã hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định trong Điều khoản thi hành này đối với toàn bộ Khách hàng sử dụng dịch vụ của F88, cụ thể như sau:

I
ĐIỀU KHOẢN KHOẢN VAY

1.  Tại bất kỳ thời điểm nào chưa đến kỳ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay (bao gồm chi phí của khoản vay và các khoản tiền phạt (nếu có) theo Hợp đồng), tùy theo loại tài sản cầm cố theo chính sách của F88, Khách hàng có quyền trả trước bất kỳ khoản nào cho F88 để thực hiện nghĩa vụ tại Hợp đồng. F88 sẽ khấu trừ khoản tiền này vào nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay mà Khách hàng phải thực hiện được quy định tại Hợp đồng khi đến hạn. Tại ngày cuối cùng của thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu số tiền mà Khách hàng đã thanh toán vẫn còn dư sau khi đã khấu trừ cho tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này, F88 sẽ thông báo bằng văn bản cho Khách hàng và Khách hàng có quyền yêu cầu F88 hoàn trả khoản tiền dư đó trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp quá thời hạn trên mà F88 không nhận được yêu cầu nhận lại khoản tiền dư này từ Khách hàng và/hoặc người được ủy quyền của Khách hàng thì Khách hàng, tại đây, đồng ý và cho phép F88 được toàn quyền định đoạt đối với khoản tiền này.

2. Đối với các Hợp đồng có tài sản cầm cố là ô tô với thời hạn vay 01 (một) tháng, trường hợp tại ngày kết thúc Thời hạn cho vay tương ứng của từng Khoản vay theo Giấy nhận nợ , Khách hàng có nhu cầu vay đồng thời đáp ứng yêu cầu về thẩm định điều kiện cho vay của F88 từng thời kỳ và điều kiện về khoản thanh toán và/hoặc khoản trả trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều này đủ để F88 thực hiện khấu trừ cho toàn bộ tiền lãi và chi phí vay đến hạn của Khách hàng, hai Bên thống nhất rằng Khoản vay sẽ được tự động gia hạn thêm 01 (một) kỳ thanh toán tính từ ngày liền sau ngày kết thúc Thời hạn cho vay tương ứng của Khoản vay đó.

3. Trường hợp Thời hạn cho vay đã kết thúc mà, Khách hàng có nhu cầu vay đồng thời đáp ứng điều kiện để được gia hạn nợ theo chính sách sản phẩm được F88 ban hành từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điều kiện về khoản thanh toán và/hoặc khoản trả trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều này đủ để F88 cấn trừ cho toàn bộ nghĩa vụ trả lãi và chi phí vay đến hạn của kỳ thanh toán gần nhất trước đó và các nghĩa vụ khác (nếu có), hai Bên thống nhất rằng Khoản vay sẽ được tự động gia hạn thêm 01 (một) kỳ thanh toán tính từ ngày liền sau ngày kết thúc Thời hạn cho vay và các chi phí vay của Khoản vay theo Giấy nhận nợ tương ứng.

4. Đối với các Hợp đồng có tài sản cầm cố là ô tô với thời hạn vay 01 (một) tháng, trường hợp tại thời điểm Khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán để được gia hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều này, khoản tiền Khách hàng đã thanh toán sau khi khấu trừ đi nghĩa vụ phải thanh toán tại Hợp đồng vẫn còn dư thì các Bên đồng thuận rằng phần tiền dư sẽ tự động được F88 khấu trừ vào phần nợ gốc còn lại tương ứng. Lãi suất và chi phí vay của kỳ tiếp theo tính trên nợ gốc đã khấu trừ.

5. Đối với các Hợp đồng có tài sản cầm cố là ô tô với thời hạn vay 01 (một) tháng, trường hợp Hợp đồng được tự động gia hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều này, tại ngày đến hạn thanh toán, Khách hàng có quyền chủ động trả bớt một phần nợ gốc mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt trả nợ trước hạn nào (nếu có). Sau khi hoàn tất thanh toán, Hợp đồng sẽ tự động ghi giá trị nợ gốc mới bằng giá trị khoản vay ban đầu trừ các phần giá trị trả bớt gốc. Quyền và nghĩa vụ của các Bên căn cứ trên nợ gốc mới.

6. Thanh toán gốc, tiền lãi và chi phí vay: Tại mỗi kỳ hạn thanh toán, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán theo lịch thanh toán đính kèm (nếu có) và/hoặc theo quy định tại Hợp đồng.

7. Thanh toán phạt vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại: Khách hàng có trách nhiệm thanh toán ngay khoản tiền phạt vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng cùng với thời điểm Khách hàng thanh toán gốc, tiền lãi và chi phí vay hoặc tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của F88 khi Khách hàng vi phạm.

8. Khoản vay và các khoản phải thu của F88 phát sinh từ khoản vay, theo toàn quyền quyết định của F88, có thể được sử dụng để, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm cho nghĩa vụ của F88 với bất kỳ bên thứ ba nào.

9. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu vay, căn cứ theo chính sách sản phẩm của F88 ban hành từng thời kỳ, và giá trị hạn mức vay thực tế còn lại của Khách hàng theo Hợp đồng tại từng thời điểm, F88 đồng ý Khách hàng được quyền đề nghị giải ngân thêm (các) Khoản vay mới, theo (các) Giấy nhận nợ mới với cùng 01 (một) tài sản cầm cố theo quy định tại Hợp đồng đã giao kết. Trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Khoản vay nào trong Hợp đồng thì tất cả nghĩa vụ thanh toán khoản vay theo (các) Giấy nhận nợ còn lại của Hợp đồng đều được coi là đã đến hạn và F88 được quyền xử lý tài sản cầm cố để thu hồi toàn bộ tổng dư nợ còn lại của Hợp đồng. Để làm rõ, các Bên thỏa thuận và đồng ý rằng (i) mỗi hành vi vi phạm nghĩa vụ thanh toán của từng Khoản vay là các hành vi độc lập và (ii) các nghĩa vụ thanh toán theo từng Giấy nhận nợ là các nghĩa vụ độc lập.

10. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu chủ động trả bớt gốc của khoản vay, phụ thuộc vào chính sách do F88 ban hành từng thời kỳ, Khách hàng có quyền chủ động trả bớt gốc thông qua thực hiện thanh toán số tiền trả bớt gốc và phạt trả nợ trước hạn tương ứng theo quy định tại Hợp đồng (nếu có). Sau khi hoàn tất thanh toán, Hợp đồng sẽ tự động ghi giá trị nợ gốc mới bằng giá trị khoản vay ban đầu trừ các phần giá trị trả bớt gốc. Quyền và nghĩa vụ của các Bên căn cứ trên nợ gốc mới. Trường hợp tại thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán, khoản tiền Khách hàng đã thanh toán sau khi khấu trừ đi nghĩa vụ phải thanh toán tại Hợp đồng vẫn còn dư thì hai bên đồng thuận rằng phần tiền dư sẽ tự động được F88 khấu trừ vào phần nợ gốc còn lại tương ứng. Lãi suất và chi phí vay của kỳ tiếp theo tính trên nợ gốc đã khấu trừ.

II
NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TẠI HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

1. F88 có các nghĩa vụ sau:

i. Giải ngân khoản vay cho Khách hàng theo đúng quy định của Hợp đồng;

ii. Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên và các trường hợp bất khả kháng) thì F88 sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Khách hàng; trong trường hợp F88 và Khách hàng ký kết (các) Thỏa Thuận Sử Dụng Tài Sản, nghĩa vụ quản lý và bảo quản tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định tại (các) Thỏa Thuận Sử Dụng Tài Sản đó;

iii. Hàng tháng, thẩm định lại điều kiện cho vay để đảm bảo giá trị tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay. Trường hợp sau khi kiểm tra lại giá trị tài sản cầm cố bị giảm sút nghiêm trọng, F88 có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay. Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày F88 thông báo cho Khách hàng về việc bổ sung tài sản cầm cố mà Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố hoặc tài sản cầm cố bổ sung đó vẫn chưa đủ để bảo đảm giá trị khoản vay (theo quyết định của F88) thì F88 có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Khách hàng thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác. Nếu Khách hàng không thực hiện thanh toán, F88 có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố để thu hồi khoản nợ.

iv. Hoàn trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Khách hàng sau khi Khách hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi, các chi phí vay và các nghĩa vụ tài chính khác theo Hợp đồng và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

v. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

2. Khách hàng có các nghĩa vụ sau:

i. Cam kết rằng Khách hàng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tự do ý chí, đầy đủ quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng;

ii. Đảm bảo nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi, các chi phí quy định tại Hợp đồng và các chi phí xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) đầy đủ và đúng hạn;

iii. Cam đoan rằng Khách hàng là (i) chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất hoặc (ii) người được ủy quyền hợp pháp đối với tài sản cầm cố và không một bên nào khác (ngoại trừ F88) có bất kỳ quyền hạn chế quyền sở hữu nào đối với tài sản cầm cố và các thông tin cung cấp cho F88 để thực hiện Hợp đồng là thông tin trung thực và chính xác;

iv. Đảm bảo tất cả giấy tờ về tài sản cầm cố Khách hàng cung cấp cho F88 là bản gốc. Trong trường hợp là bản sao, là bản sao đúng và đầy đủ của bản gốc;

v. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác về việc cầm cố tài sản tại F88;

vi. Khách hàng có nghĩa vụ nhận lại tài sản cầm cố và/hoặc tài liệu liên quan (nếu có) trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Khách hàng hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại Hợp đồng cho F88. Quá thời hạn trên, nếu Khách hàng không đến nhận lại tài sản và tài liệu liên quan, F88 không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào liên quan đến tài sản và tài liệu đó. F88 có quyền gửi chuyển phát tài sản và các tài liệu liên quan cho Khách hàng hoặc Người liên hệ theo thông tin liên hệ mà Khách hàng đã cung cấp với cước phí vận chuyển do Khách hàng hoặc Người liên hệ chịu. Khách hàng đồng ý rằng F88 được quyền miễn trừ mọi trách nhiệm có liên quan trong trường hợp chuyển phát tài sản cầm cố theo thông tin liên hệ mà Khách hàng đã cung cấp.

vii. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

III
SỰ KIỆN VI PHẠM

1. Mỗi sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây là một Sự Kiện Vi Phạm:

i. Khách hàng không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Hợp đồng, Giấy nhận nợ và/hoặc các văn bản đính kèm (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn việc không thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào theo quy định của Hợp đồng và/hoặc Giấy nhận nợ;

ii. Khách hàng khẳng định, tuyên bố và/hoặc cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố, thông tin nhân thân Khách hàng không đúng, không chính xác, không trung thực làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của F88 và/hoặc ảnh hưởng đến khả năng thu hồi giá trị khoản vay của F88 và/hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của F88;

iii. Khách hàng chết hoặc bị tuyên bố chết hoặc bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự; và

iv. Bất cứ sự kiện nào hoặc một loạt các sự kiện nào xảy ra mà theo quan điểm của F88 là có thể ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc tình hình trả nợ gốc, tiền lãi, chi phí vay, các khoản phạt và các loại phí khác quy định tại Hợp đồng và/hoặc Giấy nhận nợ.

2. Khi và tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra và tiếp diễn một Sự Kiện Vi Phạm quy định nêu trên và trong Hợp đồng và/hoặc Giấy nhận nợ, F88 có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, ngay lập tức:

i. Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay toàn bộ hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Hợp đồng và/hoặc (các) Giấy nhận nợ. Để làm rõ, trường hợp xảy ra Sự Kiện Vi Phạm dẫn đến bất kỳ Giấy nhận nợ nào bị chấm dứt trước thời hạn và F88 phải thực hiện xử lý tài sản cầm cố, các Bên thỏa thuận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ lãi và chi phí vay tính đến thời điểm kết thúc thời hạn cho vay theo quy định tại Giấy nhận nợ đó. Trường hợp xảy ra Sự Kiện Vi Phạm dẫn đến tài sản cầm cố bị xử lý sau khi đã kết thúc thời hạn cho vay quy định tại Giấy nhận nợ, các Bên thỏa thuận và đồng ý rằng Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán lãi và chi phí vay tính đến và bao gồm ngày F88 bắt đầu xử lý tài sản cầm cố theo thông báo bằng văn bản đã gửi tới Khách hàng;

ii. Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng và các văn bản liên quan;

iii. Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của F88 theo quy định tại Hợp đồng và các văn bản liên quan.

IV
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Áp dụng với sản phẩm cầm cố xe máy và ô tô

Trong thời hạn khoản vay theo quy định tại Hợp đồng và các Phụ lục gia hạn (nếu có), Khách hàng chỉ được phép lưu giữ tài sản cầm cố khi có sự chấp thuận của F88. Khách hàng phải bàn giao ngay lập tức tài sản cầm cố theo yêu cầu của F88 tại bất kỳ thời điểm nào. Việc hao mòn tài sản cầm cố khi Khách hàng lưu giữ tài sản cầm cố sẽ được coi như là việc giảm sút giá trị tài sản cầm cố, tỷ lệ hao mòn sẽ do F88 toàn quyền quyết định.

2. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Để thực hiện Hợp đồng và các Phụ lục (nếu có), các Bên thỏa thuận và đồng ý rằng F88 có quyền yêu cầu Khách hàng đăng ký biện pháp bảo đảm và duy trì, không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao dịch bảo đảm đã đăng ký trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng và các Phụ lục (nếu có). Khách hàng đồng ý ủy quyền cho F88 rằng F88 sẽ thay mặt Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản cầm cố tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (“Trung tâm Đăng ký”). Để làm rõ, giá trị Khoản vay, chi phí vay không bao gồm các loại phí, lệ phí mà Khách hàng phải trả cho Trung tâm Đăng ký được quy định cụ thể tại https://dktructuyen.moj.gov.vn/phi. F88 có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả hoặc tạm ứng cho F88 các khoản chi phí này ngay tại thời điểm đề nghị vay vốn hoặc bất kỳ thời điểm nào do F88 quyết định.

3. Áp dụng cho Hợp đồng được lập dưới hình thức hợp đồng điện tử

Hợp đồng được lập dưới hình thức hợp đồng điện tử (“Hợp đồng điện tử”) là Hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật, được F88 ký bằng chữ ký số có chứng thực và Khách hàng ký bằng chữ ký điện tử, có đầy đủ giá trị pháp lý và đã cấu thành mọi điều kiện cần thiết để có đầy đủ giá trị pháp lý như bản gốc Hợp đồng. Chữ ký số của F88 và chữ ký điện tử của Khách hàng có giá trị pháp lý thay cho chữ ký trực tiếp ký bằng tay và con dấu của F88, và chữ ký trực tiếp bằng tay và con dấu (trong trường hợp Khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức khác có con dấu) của Khách hàng trên văn bản giấy. Khách hàng đồng ý, xác nhận, cam kết và bảo đảm rằng:

i. Đã được F88 cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc giao kết Hợp đồng dưới hình thức hợp đồng điện tử bằng phương tiện điện tử; Đã hiểu rõ và tự nguyện giao kết Hợp đồng dưới hình thức này;

ii. Đã được F88 cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quy trình giao kết, ký kết Hợp đồng bằng chữ ký điện tử của Khách hàng và chữ ký số của F88, bao gồm cả quy trình kiểm tra an toàn của chữ ký điện tử. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý với các quy trình này;

iii. Đồng ý sử dụng số điện thoại và/hoặc email đã cung cấp cho F88 để nhận các thông tin cho mục đích ký kết Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ liên kết (link address), mã đăng nhập (nếu có), mã xác thực (OTP) để thực hiện ký kết; địa chỉ liên kết (link address) và mật khẩu (nếu có) để truy cập và xem lại các văn bản đã ký kết thành công;

iv. Để phục vụ cho mục đích ký kết Hợp đồng bằng chữ ký điện tử, tự kiểm soát việc sử dụng số điện thoại, phương tiện điện tử của mình, mã đăng nhập (nếu có), mã xác thực (OTP) và mật khẩu (nếu có) được cung cấp; chịu trách nhiệm trong trường hợp không đảm bảo việc kiểm soát được quy định tại mục này;

v. Bằng việc ký kết Hợp đồng này dưới hình thức hợp đồng điện tử bằng chữ ký điện tử, Khách hàng đương nhiên thừa nhận hiệu lực thi hành và giá trị pháp lý của Hợp đồng, và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khởi kiện nào về hiệu lực thi hành và giá trị pháp lý của Hợp đồng vì lý do Hợp đồng được giao kết theo hình thức hợp đồng điện tử và/hoặc chữ ký của các Bên là chữ ký điện tử và chữ ký số.

Trong trường hợp Khách hàng ký Hợp đồng điện tử bằng chữ ký số, ngoài các nội dung trên, Khách hàng đồng ý và xác nhận thêm rằng:

i. Đồng ý chữ ký số và chứng thư số của Khách hàng sẽ được cung cấp bởi đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do F88 lựa chọn và sử dụng từng thời kỳ;

ii. Đồng ý chuyển thông tin cá nhân đã cung cấp cho F88 cho công ty cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để đăng ký và tạo lập chữ ký số, chứng thư số cho mục đích ký kết Hợp đồng điện tử.

V
TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

Khách hàng đồng ý rằng F88 sẽ không bán, chia sẻ thông tin của Khách hàng bao gồm các thông tin của Khách hàng, khoản vay của Khách hàng, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Khách hàng cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Khách hàng và F88 cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của Khách hàng, ngoại trừ các trường hợp sau F88 được quyền tiết lộ thông tin liên quan đến Khách hàng và/hoặc Thỏa thuận phù hợp với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và chính sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân của F88 theo từng thời kỳ:

i. Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

ii. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

iii. Cung cấp cho các chủ nợ, nhà đầu tư, bên tư vấn chuyên nghiệp của F88 và các bên có hợp tác hoặc cung cấp dịch vụ với F88 để phát triển, cung cấp hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của F88 theo yêu cầu hợp lý với điều kiện F88 đã ký kết điều khoản về bảo mật thông tin với các đơn vị này.

iv. Cung cấp cho người liên hệ trong trường hợp Khách hàng vi phạm hoặc có nguy cơ sẽ vi phạm nghĩa vụ của Hợp đồng nhằm mục đích hỗ trợ thực hiện đúng Hợp đồng.

Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt hoặc hết hạn.

VI
TIẾP THỊ, QUẢNG CÁO

Khách hàng tại đây, chấp thuận và đồng ý rằng F88, các đối tác tiếp thị trực tiếp của F88 hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của F88, có thể liên hệ với Khách hàng qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện điện tử khác, bất cứ lúc nào, để cung cấp cho Khách hàng thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Khách hàng có thể quan tâm. Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt hoặc hết hạn.

VII
ỦY QUYỀN

Trường hợp Khách hàng đã và/hoặc đang vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng, Khách hàng chấp thuận và cho phép người liên hệ và/hoặc người đang quản lý, sử dụng hoặc chiếm hữu tài sản cầm cố, được nhận ủy quyền để đại diện và thay mặt Khách hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền yêu cầu F88 cung cấp thông tin liên quan đến lịch thanh toán, nghĩa vụ thanh toán và/hoặc quyền yêu cầu tất toán khoản vay trước hạn.

VIII
CHUYỂN GIAO

Khách hàng đồng ý rằng F88 có quyền chuyển giao toàn bộ quyền yêu cầu thanh toán nợ gốc, tiền lãi, các chi phí khác và các nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng cho bên thứ ba tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng. Đồng thời, Khách hàng đồng ý rằng bên thứ ba sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng. F88 sẽ thông báo cho Khách hàng chậm nhất là 03 ngày trước ngày F88 hoàn tất việc chuyển giao này.

IX
TRAO ĐỔI THÔNG TIN

1. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của Khách hàng là địa chỉ, số điện thoại và email mà Khách hàng đã đăng ký và/hoặc cung cấp cho F88 tại thời điểm gần nhất và được lưu trữ trên hệ thống của F88. Khách hàng được coi là đã nhận được thông báo của F88 khi F88 đã gửi thông báo tới địa chỉ, số điện thoại, email của Khách hàng hoặc niêm yết tại các điểm giao dịch của F88 hoặc đã thông báo công khai trên website của F88. F88 không có nghĩa vụ xác minh việc Khách hàng đã nhận được các thông báo này. Trong trường hợp Khách hàng có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ thì phải thông báo cho F88 bằng văn bản; nếu không thông báo thì F88 có quyền gửi thông báo, thông tin đến địa chỉ, số điện thoại, email do Khách hàng cung cấp trước đó và mặc nhiên coi như Khách hàng đã nhận được các thông báo, thông tin này, và các thông báo, thông tin này có giá trị ràng buộc với Khách hàng.

2. Trường hợp trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày F88 gửi thông báo tới Khách hàng mà F88 không nhận được phản hồi từ Khách hàng, thì các Bên mặc nhiên hiểu rằng Khách hàng đã đồng ý với thông tin trong thông báo mà F88 gửi đến.

X
THỨ TỰ TRẢ NỢ

Trừ trường hợp chính sách của F88 ban hành từng thời kỳ có quy định khác, Khách hàng và F88 thỏa thuận và đồng ý thứ tự trả nợ như sau:

1. Đối với (các) Khoản vay có thời hạn cho vay là 01 (một) kỳ, trường hợp F88 nhận được khoản thanh toán không đủ để thanh toán tất cả các nghĩa vụ đến hạn và phải trả theo Hợp đồng, F88 sẽ ưu tiên khấu trừ tất cả các nghĩa vụ thanh toán đã đến hạn trong một kỳ tính từ kỳ đầu tiên Khách hàng chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán và theo thứ tự sau:

i. Khoản bồi thường thiệt hại và/hoặc các nghĩa vụ thanh toán khác ngoài các khoản bên dưới theo quy định tại Hợp đồng hoặc thỏa thuận của các Bên;

ii. Phạt vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn Phạt tất toán Khoản vay trước hạn và Phạt quá hạn thanh toán);

iii. Phí dịch vụ quản lý tài sản;

iv. Phí dịch vụ quản lý khoản vay;

v. Tiền lãi;

vi. Khoản nợ gốc.

2. Đối với (các) Khoản vay có thời hạn cho vay trên 01 (một) kỳ, trường hợp F88 nhận được khoản thanh toán không đủ để thanh toán tất cả các nghĩa vụ đến hạn và phải trả theo Hợp đồng, F88 sẽ ưu tiên khấu trừ tất cả các nghĩa vụ thanh toán đã đến hạn trong một kỳ tính từ kỳ đầu tiên Khách hàng chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán và theo thứ tự sau:

i. Khoản nợ gốc;

ii. Tiền lãi;

iii. Phí dịch vụ quản lý khoản vay;

iv. Phí dịch vụ quản lý tài sản;

v. Phạt vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn Phạt tất toán khoản vay trước hạn và Phạt quá hạn thanh toán);

vi. Khoản bồi thường thiệt hại và/hoặc các nghĩa vụ thanh toán khác ngoài các khoản trên theo quy định tại Hợp đồng hoặc thỏa thuận của các Bên.

3. Trường hợp Khách hàng có trên 01 (một) Hợp đồng chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại F88, Khách hàng được quyền chỉ định thứ tự trả nợ cho các Hợp đồng đó.

4. Trường hợp Khách hàng có trên 01 (một) Khoản vay trong cùng 01 (một) Hợp đồng chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại F88, Khách hàng đồng ý và chấp thuận thứ tự trả nợ sẽ tuân theo các nguyên tắc với thứ tự ưu tiên giảm dần, cụ thể như sau:

i. Khoản vay đã đến hạn hoặc có số ngày quá hạn lớn hơn;

ii. Khoản vay có tổng giá trị các nghĩa vụ đến hạn cần thanh toán nhỏ hơn;

iii. Nếu các Khoản vay có cùng tất cả các điều kiện trên thì thứ tự trả nợ sẽ do F88 quyết định.

XI
MỤC ĐÍCH VAY

1. Các Bên thống nhất đồng ý rằng, mục đích sử dụng tiền vay được các Bên thỏa thuận và ghi nhận tại Hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

i. Vay để trang trải chi phí y tế;

ii. Vay để chu cấp cho người thân;

iii. Vay để trả sinh hoạt phí;

iv. Vay để trả học phí;

v. Vay để mua sắm dụng cụ gia đình;

vi. Vay để xây, sửa nhà ở;

vii. Vay để bổ sung vốn kinh doanh;

viii. Vay nhằm mục đích du lịch/giải trí;

ix. Vay cho nhu cầu phát sinh;

x. Vay cho các mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật mà chưa xác định ngay.

2. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và F88 về mục đích sử dụng vốn vay của mình. Trong mọi trường hợp, việc vay vốn không được phục vụ các mục đích vi phạm pháp luật, hủy hoại/gây bất lợi cho môi trường và xã hội cũng như các mục đích kinh doanh các hoạt động có liên quan đến việc sử dụng lao động trẻ em/cưỡng bức lao động…

XII
CAM KẾT DỊCH VỤ TỪ F88

Tại F88, chúng tôi trân trọng và vun đắp mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi cam kết “Cho vay có trách nhiệm” bằng cách đảm bảo đem đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp cùng sản phẩm cho vay bền vững giúp khách hàng hiện thực hóa nhu cầu của mình. Với tất cả mọi khách hàng đến với F88, chúng tôi luôn cố gắng hết mực để đem lại chất lượng dịch vụ như sau:

1. Nhanh chóng: Chúng tôi thấu hiểu và coi trọng thời gian quý báu của khách hàng. Nhân viên F88 luôn tìm mọi cách rút ngắn thời gian giao dịch và đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng.

2. Thân thiện: Nhân viên F88 được đào tạo bài bản để tiếp đón mọi khách hàng với thái độ lịch sự, vui tươi và tích cực.

3. Lắng nghe trọn vẹn: Nhân viên F88 luôn tôn trọng và lắng nghe khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mọi ý kiến của khách hàng từ góp ý cho đến khiếu nại phàn nàn đều là những cơ hội tuyệt vời để F88 cải tiến sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn.

4. Minh bạch: Mọi khách hàng đến với F88 đều được tư vấn đầy đủ mọi thông tin về khoản vay trước khi tiến hành giao dịch. F88 cũng thông báo trước cho khách hàng khi đến kỳ thanh toán chi phí vay hoặc tất toán khoản vay.

5. Bảo mật thông tin: Chúng tôi tuyệt đối bảo đảm thông tin về khách hàng không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp theo quy định Mục VI Điều khoản thi hành).

6. An toàn: Mọi tài sản và giấy tờ của khách hàng được bảo quản an toàn tuyệt đối tại hệ thống kho bãi tiêu chuẩn quốc tế của F88. Trong trường hợp xảy ra rủi ro với tài sản khách hàng đang cầm cố tại F88, F88 chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Chúng tôi tuyệt đối ngăn cấm những hành vi sau trong dịch vụ khách hàng:

1. Có lời nói, hành động thiếu tôn trọng khách hàng.

2. Phân biệt đối xử với khách hàng về giới tính, chủng tộc, độ tuổi, tôn giáo.

3. Mọi hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc sử dụng tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.

Khách hàng phát sinh hợp đồng cầm cố từ ngày 15/09/2023 đến 01/04/2024 tham khảo điều khoản thi hành tại: Điều khoản thi hành-092023

icon-action
zalomessenger
scroll-top