THÔNG BÁO XỬ LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

(Có hiệu lực từ 01/07/2023)

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (“F88 hoặc “chúng tôi”). F88 luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng website của F88, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập vào trang Web. F88 luôn chú trọng thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật Việt Nam. Thông báo xử lý và Chính sách bảo mật này (“Thông báo”) được thực hiện bởi F88 và mô tả các hoạt động của F88 liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách. Cụ thể:

I
PHẠM VI CỦA THÔNG BÁO

1. Thông báo này điều chỉnh cách thức mà F88 thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của F88 và/hoặc người có liên quan của Quý khách theo các mối quan hệ do luật yêu cầu phải thu thập; và/hoặc đồng sở hữu, sử dụng sản phẩm/dịch vụ của F88 (gọi là “Quý khách”). F88 khuyến khích Quý khách đọc kỹ thông báo này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà F88 có thể thực hiện theo các điều khoản của Thông báo.

2. Thông báo này là một phần các điều khoản và điều kiện chung và là phụ lục không tách rời của Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản, Hợp đồng ký gửi tài sản và/hoặc các Hợp đồng khác mà Quý khách đã xác lập, giao kết với F88.

3. Thông báo này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi F88 nhận được yêu cầu rút lại sự đồng ý và/hoặc xóa dữ liệu từ Quý khách. Để làm rõ, Thông báo này vẫn tiếp tục có hiệu lực kể cả khi Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản, Hợp đồng ký gửi tài sản và/hoặc các Hợp đồng, giao dịch khác mà Quý khách đã xác lập, giao kết với F88 đã chấm dứt hiệu lực.

II
THUẬT NGỮ TRONG THÔNG BÁO

1. Luật hiện hành là tất cả các luật, quy chế hoặc quy định ràng buộc áp dụng cho F88 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

3. Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

4. Bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức không thuộc pháp nhân của F88 và có hợp đồng với F88 trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Các cá nhân hoặc công ty độc lập;

b. Các tổ chức mà F88 trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu;

c. Thuật ngữ “bên thứ ba” trong thông báo này bao gồm nhà cung cấp và các đối tác, tổ chức khác.

III
CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP

F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau:

1. Trực tiếp từ Quý khách

a. Từ các Trang tin điện tử của F88: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của F88 hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. Khi Quý khách truy cập Trang tin điện tử, F88 thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Quý khách (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác), tất cả hoặc một số thông tin này có thể cấu thành dữ liệu cá nhân.

b. Từ Ứng dụng Di động: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của F88. Các ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác) tất cả hoặc một số thông tin này có thể tạo thành dữ liệu cá nhân. Ứng dụng do F88 sử dụng có thể có Chính sách bảo mật riêng, Quý khách nên xem lại Chính sách này trước khi sử dụng Ứng dụng liên quan.

c. Từ các Dịch vụ: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng hoặc đăng nhập vào Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng; hoặc giao dịch trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch của F88.

d. Từ các trao đổi, liên lạc với Quý khách: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách liên hệ với F88 (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Quý khách của F88.

e. Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: F88 có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối

i. Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.

ii. Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.

iii. Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.

iv. Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.

f. Các phương tiện khác: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách tương tác với F88 thông qua bất kỳ phương tiện nào khác

2. Nhận dữ liệu cá nhân về Quý khách từ các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:

a. Nếu Quý khách tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên Trang tin điện tử hoặc trong Ứng dụng, F88 có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Quý khách từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó.

b. Nếu Quý khách chọn thanh toán điện tử trực tiếp tới F88 hoặc thông qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng, F88 có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Quý khách từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cho mục đích thanh toán đó.

c. Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật hiện hành, F88 có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân về Quý khách từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền theo quy định pháp luật.

d. F88 có thể tiếp nhận được dữ liệu cá nhân về Quý khách từ các nguồn công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử, v.v.).

e. Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân như vậy, F88 sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã có sự đồng ý của Quý khách đối với: (i) việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho F88; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của F88 trong Thông báo này. Nếu Quý khách không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba.

IV
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ F88 THU THẬP

1. F88 có thể hỗ trợ Quý khách truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách do F88 nắm giữ.

2. Khi Quý khách muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đang sở hữu, hoặc khi Quý khách cho rằng dữ liệu cá nhân được chúng tôi nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, nếu có liên quan, Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi thông qua chi nhánh của chúng tôi hoặc qua (các) kênh khác mà chúng tôi có thể thiết lập tùy từng thời điểm.

3. F88, bằng nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Quý khách.

4. Xin lưu ý rằng F88 có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu chứng minh về dữ liệu mới để tránh gian lận và không chính xác.

5. F88 cam kết xử lý dữ liệu của Quý khách dựa trên sự đồng ý của Quý khách theo mục đích của Thông báo này trừ trường hợp luật có quy định khác.

6. Trong trường hợp Quý khách nhận thấy có vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách có quyền yêu cầu F88 hỗ trợ xử lý, trong khả năng cho phép của F88, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách, trừ trường hợp luật có quy định khác.

7. Xin lưu ý rằng các quyền khác như quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường, tự bảo vệ của Quý khách sẽ tuân theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp giữa Quý khách và F88 có thỏa thuận khác.

V
MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

F88 có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của F88;

2. Sử dụng, phân tích các thông tin của Quý khách để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm, hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Quý khách;

3. Gửi cho Quý khách thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Quý khách, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;

4. Quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích;

5. Hiển thị nội dung của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Quý khách có thể chọn;

6. Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát;

7. Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Quý khách và các tính năng của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;

8. Gửi cho Quý khách thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Quý khách, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;

9. Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách;

10. Bảo vệ khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;

11. Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của F88;

12. Tuân thủ Luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của F88;

13. Thông báo cho Quý khách về những thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ trong các trường hợp các chính sách quản lý của F88;

14. Nhà nước, các quy định của pháp luật hoặc thị trường có sự thay đổi, biến động bất thường hoặc theo sự thay đổi, hoặc cập nhật các Quy định/Chính sách của F88;

15. Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;

16. Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây: (i) cho các mục đích đảm bảo chất lượng; (ii) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động; (iii) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của chúng tôi; (iv) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (v) tiến hành điều tra các sự cố theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước;

17. Các mục đích khác theo thỏa thuận liên quan khi Quý khách tham gia/sử dụng dịch vụ của F88;

18. Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của F88;

19. Theo bất kỳ cách thức nào khác mà F88 thông báo cho Quý khách, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép.

VI
CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ F88 THU THẬP

Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập bởi F88 hoặc đại diện theo Thông báo này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền và luật hiện hành. Các danh mục liệt kê dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ, tương tác của Quý khách với F88.

1. Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân (bao gồm cả hình ảnh, thông tin có được từ các hệ thống camera an ninh); Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Quý khách hoặc giúp xác định Quý Quý khách không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu dưới đây (bao gồm thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng,v.v);

2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin Quý khách của tổ chức tín dụng, chi nhánh F88 nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Quý khách theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh F88, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

3. Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, v.v.

4. Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp v.v…

VII
BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

1. F88 cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của Quý khách đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định của Luật hiện hành.

2. F88 áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác.

3. Tuy nhiên, Internet không phải là một môi trường an toàn và F88 không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Khi Quý khách sử dụng Internet để truyền tải dữ liệu cá nhân, Quý khách chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Quý khách có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Quý khách cần thông báo ngay cho F88 nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức.

VIII
CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

F88 sẽ không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các dữ liệu cá nhân của Quý khách mà không có sự chấp thuận của Quý khách theo Luật hiện hành. F88 có thể chia sẻ hoặc cung cấp/sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách cho các bên liên quan sau:

1. Nhân viên và đại lý của F88 phục vụ cho các mục đích được nêu trong Thông báo này;

2. Người nhận bên ngoài F88, bao gồm cả các đối tác/nhà thầu phụ của đối tác, các công ty con/công ty liên kết của F88 và toàn bộ hoặc bất kỳ đối tác tin cậy có quan hệ hợp tác với F88 mà F88 đã có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo mật dữ liệu Quý khách và tuân thủ quyền riêng tư đối với dữ liệu, nhằm phục vụ các mục đích được nêu trong Thông báo này;

3. Đối tác mà F88 ký thỏa thuận phân phối sản phẩm tại F88 với (F88 với tư cách là đại lý tổ chức của đối tác) nhằm mục đích cung cấp sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu của Quý khách;

4. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp F88 vận hành nghiệp vụ, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý khách đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt F88, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát, v.v;

5. Nếu Quý khách thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thanh toán trực tiếp cho F88, thì dữ liệu cá nhân của Quý khách có thể cần được cung cấp cho bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) nhằm mục đích hỗ trợ các khoản thanh toán đó;

6. Trong trường hợp đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của F88 (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), F88 có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của Quý khách cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc đại diện của họ, với điều kiện là F88 đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách;

7. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được pháp luật cho phép.

8. Cung cấp cho bất kỳ người nào hành động nhân danh Quý khách (bên nhận thanh toán, bên thụ hưởng, người được chỉ định liên quan tới tài khoản, các ngân hàng trung gian, ngân hàng đại lý, v.v)

IX
CAM KẾT CỦA QUÝ KHÁCH

1. Trường hợp Quý khách cung cấp thông tin của bất kỳ cá nhân nào cho F88 thì Quý khách cần bảo đảm:

a. Quý khách đã được Chủ thể dữ liệu cho phép Quý khách đại diện Chủ thể dữ liệu (thông qua việc ủy quyền theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) trong việc:

b. Cung cấp thông tin của Chủ thể dữ liệu cho F88; và

c. Cho phép F88 được xử lý dữ liệu theo quy định tại Thông báo này.

d. Chủ thể dữ liệu đã biết rõ và đồng ý rằng:

e. Dữ liệu cá nhân được F88 xử lý theo Thông báo này và quy định của pháp luật.

2. Chủ thể dữ liệu đã được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình tại F88.

a. Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được nêu tại Thông báo này.

b. Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.

c. Dữ liệu cá nhân đươc áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, ngừa sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

d. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại F88 theo đứng quy định tại Thông báo này.

3. Quý khách có trách nhiệm lưu trữ bằng chứng chứng minh sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu đối với các nội dung nêu tại Điều này và cung cấp bằng chứng theo yêu cầu của F88. Quý khách phải thanh toán cho F88 mọi thiệt hại về vật chất mà F88 phải gánh chịu khi Quý khách vi phạm các cam kết tại Điều này.

X
DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

1. Quý khách có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác của F88.

2. F88 không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và F88 không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào.

3. Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

XI
TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

1. Như được nêu trong Thông báo này và phù hợp với các yêu cầu của Luật hiện hành, F88, các đối tác tiếp thị trực tiếp của F88 hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của F88, có thể liên hệ với Quý khách qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện điện tử khác, bất cứ lúc nào, để cung cấp cho Quý khách thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Quý khách có thể quan tâm.

2. Nếu Quý khách muốn hủy đăng ký nhận các thông báo này, F88 đính kèm các chi tiết hướng dẫn hủy đăng ký trong mỗi thông báo. Ngoài ra, Quý khách có thể sử dụng các tính năng hủy đăng ký được cung cấp thông qua trang tin điện tử và ứng dụng của F88. Trong trường hợp Quý khách hủy đăng ký nhận thông tin liên quan đến tiếp thị hoặc quảng cáo, F88 có thể tiếp tục liên hệ với Quý khách nhằm mục đích thực hiện theo chỉ dẫn của Quý khách, cho phép Quý khách thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào Quý khách yêu cầu, gửi Quý khách tin nhắn giao dịch, quản trị tài khoản của Quý khách, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của Luật hiện hành.

XII
COOKIES

1. Khi Quý khách sử dụng hoặc truy cập các trang tin điện tử của F88, F88 có thể đặt một hoặc nhiều cookie trên thiết bị của Quý khách. “Cookie” là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của Quý khách khi Quý khách truy cập một trang tin điện tử. Nó ghi lại thông tin về thiết bị, trình duyệt của Quý khách và trong một số trường hợp, sở thích và thói quen duyệt tin điện tử của Quý khách. F88 có thể sử dụng thông tin này để nhận diện Quý khách khi Quý khách quay lại các trang tin điện tử của F88, để cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa trên các trang tin điện tử của F88, để tổng hợp số liệu phân tích nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động của trang tin điện tử và để cải thiện các trang tin điện tử của F88. Quý khách có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookie trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Quý khách quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookie từ các trang tin điện tử của F88, Quý khách có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các trang tin điện tử của F88.

2. F88 có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách thông qua công nghệ cookie, theo các quy định của Thông báo này. F88 cũng có thể sử dụng biện pháp tiếp thị lại để phân phát quảng cáo cho những cá nhân mà F88 biết trước đây đã truy cập trang tin điện tử của mình.

3. Trong phạm vi các bên thứ ba đã gán nội dung lên trên các trang tin điện tử của F88 (ví dụ: các tính năng truyền thông xã hội), các bên thứ ba đó có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách (ví dụ: dữ liệu cookie) nếu Quý khách chọn tương tác với nội dung của bên thứ ba đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

XIII
LƯU TRỮ DỮ LIỆU

F88 sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Thông báo về Bảo mật và Riêng tư dữ liệu này. F88 cũng có thể cần lưu trữ dữ liệu cá nhân của Quý khách trong một giai đoạn thời gian, chẳng hạn như khi Luật hiện hành yêu cầu.

XIV
CHẤP NHẬN THÔNG BÁO

1. Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào, Quý khách được coi là đã chấp nhận Thông báo này.

2. Trong trường hợp Quý khách không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách theo mục đích trong Thông báo này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của F88 bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. F88 sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của F88 sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

XV
CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI THÔNG BÁO

1. F88 có quyền thay đổi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật Thông báo này bất kỳ lúc nào.

2. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang điện tử của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp. F88 khuyến nghị Quý khách nên thường xuyên theo dõi Thông báo này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức F88 đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.

3. Việc Quý khách tiếp tục sử dụng các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục sử dụng dịch vụ của F88 và chấp nhận Thông báo này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.

XVI
LIÊN HỆ VỚI F88

1. Trường hợp Qúy khách muốn thực hiện các quyền của mình hoặc có bất kỳ yêu cầu, phản hồi, khiếu nại nào liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ F88 theo hướng dẫn sau:

2. Gọi điện đến tổng đài: 1800 6388.

3. Gửi thư điện tử cho F88 theo địa chỉ: [email protected]

4. Liên hệ trực tiếp tại các địa điểm trụ sở, chi nhánh hoạt động hoặc phòng giao dịch của F88.

5. Website: https://f88.vn

6. Các địa chỉ hoặc phương thức khác do F88 cung cấp từng thời kỳ.

scroll-top