THÔNG BÁO XỬ LÝ VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Có hiệu lực từ 01/07/2023)

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“F88 hoặc “chúng tôi”). F88 luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng website của F88, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. F88 luôn chú trọng thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật Việt Nam. Thông báo xử lý và Chính sách bảo mật này (“Thông báo”) được thực hiện bởi F88 và mô tả các hoạt động của F88 liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách. Cụ thể như sau:

I.
PHẠM VI CỦA THÔNG BÁO

1. Thông báo này nhằm thông báo, giải thích cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, đối tác cá nhân, ứng viên, nhân viên và bất kỳ cá nhân nào đã hoặc sẽ có Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý bởi F88 (“Chủ Thể Dữ Liệu”) hiểu rõ về loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý, quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu, mục đích, cách thức và các nội dung khác liên quan đến việc F88 xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Khi Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý với Thông báo thông qua bất kỳ phương thức nào theo quy định của F88 từng thời kỳ, nội dung đồng ý và Thông báo sẽ tạo thành một thỏa thuận có giá trị pháp lý giữa Chủ Thể Dữ Liệu và F88 liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

2. Thông báo này là một phần của Bản điều khoản và điều kiện chung và là phụ lục không tách rời của Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản, Hợp đồng ký gửi tài sản và/hoặc các Hợp đồng khác mà Chủ Thể Dữ Liệu đã xác lập, giao kết với F88.

3. Thông báo này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi F88 nhận được yêu cầu rút lại sự đồng ý và/hoặc xóa dữ liệu từ Chủ Thể Dữ Liệu. Để làm rõ, Thông báo này vẫn tiếp tục có hiệu lực kể cả khi Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản, Hợp đồng ký gửi tài sản và/hoặc các Hợp đồng, giao dịch khác mà Chủ Thể Dữ Liệu đã xác lập, giao kết với F88 vô hiệu hoặc đã chấm dứt hiệu lực.

4. F88 khuyến khích Chủ Thể Dữ Liệu đọc kỹ Thông báo này và thường xuyên kiểm tra trang tin điện tử của Chúng tôi tại: https://f88.vn để cập nhật bất kỳ thay đổi nào của Thông báo từng thời kỳ.

II.
THUẬT NGỮ TRONG THÔNG BÁO

1. Pháp luật hiện hành là tất cả các bộ luật, luật, văn bản dưới luật của Việt Nam mà F88 và Chủ Thể Dữ Liệu phải tuân thủ.

2. Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

3. Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

4. Bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức không thuộc pháp nhân của F88 và có hợp đồng với F88 trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Các cá nhân hoặc công ty độc lập;

b. Các tổ chức mà F88 trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu;

c. Thuật ngữ “bên thứ ba” trong thông báo này bao gồm nhà cung cấp và các đối tác, tổ chức khác.

III.
CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ F88 THU THẬP

Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập bởi F88 theo Thông báo này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền và Pháp luật hiện hành. Các danh mục liệt kê dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ, tương tác của Chủ Thể Dữ Liệu với F88.

1. Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân (bao gồm cả hình ảnh, thông tin có được từ các hệ thống camera an ninh); Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Chủ Thể Dữ Liệu hoặc giúp xác định Chủ Thể Dữ Liệu không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nêu dưới đây (bao gồm thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng,v.v);

2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin Chủ Thể Dữ Liệu của tổ chức tín dụng, chi nhánh F88 nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh F88, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

3. Dữ liệu liên quan đến các trang tin điện tử hoặc ứng dụng: dữ liệu kỹ thuật (bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và thông tin liên lạc kỹ thuật khác); tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng, v.v.

4. Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp v.v…

IV.
CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP

F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau:

1. Trực tiếp từ Chủ Thể Dữ Liệu

a. Từ các Trang tin điện tử của F88: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của F88 hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử. Khi Chủ Thể Dữ Liệu truy cập Trang tin điện tử, F88 thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Chủ Thể Dữ Liệu (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác), tất cả hoặc một số thông tin này có thể cấu thành dữ liệu cá nhân.

b. Từ Ứng dụng Di động: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của F88. Các ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Ứng dụng, dữ liệu vị trí và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác) tất cả hoặc một số thông tin này có thể tạo thành dữ liệu cá nhân. Ứng dụng do F88 sử dụng có thể có Chính sách bảo mật riêng, Chủ Thể Dữ Liệu nên xem lại Chính sách này trước khi sử dụng Ứng dụng liên quan.

c. Từ các Dịch vụ: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng hoặc đăng nhập vào Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng; hoặc giao dịch trực tiếp tại chi nhánh, phòng giao dịch của F88.

d. Từ các trao đổi, liên lạc với Chủ Thể Dữ Liệu: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu liên hệ với F88 (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Chủ Thể Dữ Liệu của F88.

e. Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: F88 có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối

i. Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.

ii. Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.

iii. Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.

iv. Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.

f. Các phương tiện khác: F88 có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu tương tác với F88 thông qua bất kỳ phương tiện nào khác

2. Nhận dữ liệu cá nhân về Chủ Thể Dữ Liệu từ các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:

a. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba trên Trang tin điện tử hoặc trong Ứng dụng, F88 có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu từ bên thứ ba có liên quan, theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên thứ ba đó.

b. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu chọn thanh toán điện tử trực tiếp tới F88 hoặc thông qua Trang tin điện tử hoặc Ứng dụng, F88 có thể nhận được dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu từ các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cho mục đích thanh toán đó.

c. Để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Pháp luật hiện hành, F88 có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân về Chủ Thể Dữ Liệu từ các cơ quan pháp luật và cơ quan công quyền theo quy định pháp luật.

d. F88 có thể tiếp nhận được dữ liệu cá nhân về Chủ Thể Dữ Liệu từ các nguồn công khai (như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên các trang tin điện tử, v.v.).

e. Bất cứ khi nào thu thập dữ liệu cá nhân như vậy, F88 sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba có liên quan đã có sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu đối với: (i) việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bên thứ ba cho F88; và (ii) việc xử lý dữ liệu cho các mục đích của F88 trong Thông báo này. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý, vui lòng không cung cấp dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho bên thứ ba.

V.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN MÀ F88 THU THẬP

1. Chủ Thể Dữ Liệu có đầy đủ các quyền liên quan phù hợp quy định pháp luật, bao gồm:

a. Quyền được biết: Chủ Thể Dữ Liệu được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thông qua Thông báo này, F88 đảm bảo thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu đầy đủ nội dung liên quan đến việc F88 xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định pháp luật.

b. Quyền đồng ý: Sau khi đọc, hiểu rõ mọi nội dung của Thông báo này, Chủ Thể Dữ Liệu có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho F88 xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp đồng ý, Chủ Thể Dữ Liệu thể hiện sự đồng ý với Thông báo này thông qua bất kỳ phương thức nào theo quy định của F88 từng thời kỳ và phù hợp quy định pháp luật. Bằng việc đồng ý Thông báo này, Chủ Thể Dữ Liệu xác nhận rằng: Tại thời điểm thể hiện sự đồng ý, Chủ Thể Dữ Liệu đã hiểu rõ (i) loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý; (ii) mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân; (iii) tổ chức, cá nhân được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân; (iv) các quyền, nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu. F88 không cần gửi thêm bất kỳ thông báo nào đến Chủ Thể Dữ Liệu khi tiến hành một hoặc nhiều hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong tương lai. Trong mọi trường hợp, sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu được áp dụng đối với tất cả các hoạt động trong quy trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của F88.

c. Quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa Dữ Liệu Cá Nhân, hạn chế, phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Chủ Thể Dữ Liệu có quyền yêu cầu F88 cấp quyền truy cập để xem, chỉnh sửa, xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, yêu cầu F88 hạn chế xử lý hoặc phản đối việc F88 xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. F88 có quyền từ chối yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc yêu cầu Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp thêm các thông tin, căn cứ liên quan trong một số trường hợp nhất định phù hợp quy định pháp luật. Nếu chấp nhận yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu, F88 sẽ thực hiện yêu cầu trong thời hạn phù hợp quy định pháp luật. Thủ tục yêu cầu và giải quyết yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu được thực hiện theo quy định của F88 từng thời kỳ.

d. Quyền rút lại sự đồng ý: Chủ Thể Dữ Liệu có quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đã được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý. F88 có quyền từ chối yêu cầu rút lại sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu trong một số trường hợp nhất định phù hợp quy định pháp luật. Thủ tục rút lại sự đồng ý được thực hiện theo quy định của F88 từng thời kỳ.

e. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tự bảo vệ: Chủ Thể Dữ Liệu thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Chủ Thể Dữ Liệu có các nghĩa vụ sau:

a. Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân cho F88;

b. Chủ động thực hiện quyền yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân ngay khi phát hiện Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác;

c. Tự thực hiện các biện pháp bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, hạn chế thiệt hại và liên hệ ngay với F88 khi phát hiện hoặc nghi ngờ Dữ Liệu Cá Nhân bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, thất thoát, can thiệp hay chiếm đoạt trái phép;

d. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

VI.
MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

F88 có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của F88;

2. Sử dụng, phân tích các thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm, hướng tới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu;

3. Gửi cho Chủ Thể Dữ Liệu thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu, tuân theo Pháp luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;

4. Quảng cáo hành vi trực tuyến hoặc quảng cáo dựa trên nhu cầu, sở thích;

5. Hiển thị nội dung của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị và bất kỳ tùy chỉnh nào Chủ Thể Dữ Liệu có thể chọn;

6.Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát;

7. Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Chủ Thể Dữ Liệu và các tính năng của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;

8. Gửi cho Chủ Thể Dữ Liệu thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu, tuân theo Pháp luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;

9. Thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu về những thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ của F88;

10. Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu;

11. Tuyển dụng, quảng bá thương hiệu tuyển dụng; bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động, khen thưởng, xử lý vi phạm kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động;

12. Kiểm tra, xác minh quá trình làm việc và học tập, tình trạng sức khỏe và mọi yêu cầu khác Chủ Thể Dữ Liệu phải đáp ứng theo yêu cầu tuyển dụng và quản lý nhân sự của F88;

13. Để thiết lập, quản lý, duy trì mối quan hệ hợp tác của F88 với Chủ Thể Dữ Liệu, hiểu rõ hơn nhu cầu đầu tư, hợp tác kinh doanh trong hiện tại, tương lai của Chủ Thể Dữ Liệu với F88;

14. Cập nhật tới Chủ Thể Dữ Liệu sự thay đổi các quy định của pháp luật hoặc các Quy định/Chính sách của F88;

15. Tuân thủ các chính sách nội bộ của F88 và/hoặc các quy định pháp luật hiện hành và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

16. Đánh giá, quản lý rủi ro; phát hiện, điều tra, ngăn chặn hành vi gian lận, lừa đảo, tội phạm hình sự;

17. Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;

18. Cho các mục đích theo thỏa thuận giữa F88 và các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại Mục VIII Thông báo này nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ của F88 cho Chủ Thể Dữ Liệu và/hoặc để phục vụ hoạt động vận hành, kinh doanh, quản lý nhân sự của F88, bao gồm cả các mục đích hợp pháp theo quy định của các tổ chức, cá nhân này từng thời kỳ;

19. Thực hiện, bảo vệ bất kỳ quyền lợi nào của F88 theo quy định pháp luật.

20. Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây: (i) cho các mục đích đảm bảo chất lượng; (ii) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động; (iii) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của chúng tôi; (iv) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (v) tiến hành điều tra các sự cố theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước;

21. Thực hiện bất kỳ quyền, nghĩa vụ và các mục đích khác theo Hợp đồng/thỏa thuận liên quan giữa Chủ Thể Dữ Liệu và F88;

VII.
BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

1. F88 cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

2. F88 áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu thích hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập, đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý dữ liệu cá nhân khác.

3. Tuy nhiên, Internet không phải là một môi trường an toàn và F88 không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Khi Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng Internet để truyền tải dữ liệu cá nhân, Chủ Thể Dữ Liệu chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Chủ Thể Dữ Liệu có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Chủ Thể Dữ Liệu cần thông báo ngay cho F88 nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức.

VIII.
CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

F88 sẽ không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu mà không có sự chấp thuận của Chủ Thể Dữ Liệu theo Pháp luật hiện hành. F88 có thể chia sẻ hoặc cung cấp/sử dụng dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các bên liên quan sau:

1. Nhân viên và đại lý của F88 phục vụ cho các mục đích được nêu trong Thông báo này;

2. Người nhận bên ngoài F88, bao gồm cả các đối tác/nhà thầu phụ của đối tác, các công ty con/công ty liên kết của F88 và toàn bộ hoặc bất kỳ đối tác tin cậy có quan hệ hợp tác với F88 mà F88 đã có thỏa thuận về nghĩa vụ bảo mật dữ liệu Chủ Thể Dữ Liệu và tuân thủ quyền riêng tư đối với dữ liệu, nhằm phục vụ các mục đích được nêu trong Thông báo này;

3. Đối tác mà F88 ký thỏa thuận phân phối sản phẩm tại F88 với (F88 với tư cách là đại lý tổ chức của đối tác) nhằm mục đích cung cấp sản phẩm bảo hiểm theo nhu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu;

4. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp F88 vận hành nghiệp vụ, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu các sản phẩm hoặc dịch vụ Chủ Thể Dữ Liệu đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt F88, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát, v.v;

5. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thanh toán trực tiếp cho F88, thì dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu có thể cần được cung cấp cho bên thứ ba (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thanh toán) nhằm mục đích hỗ trợ các khoản thanh toán đó;

6. Trong trường hợp đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của F88 (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), F88 có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc đại diện của họ, với điều kiện là F88 đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu;

7. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc khi được pháp luật cho phép.

8. Cung cấp cho bất kỳ người nào hành động nhân danh Chủ Thể Dữ Liệu (bên nhận thanh toán, bên thụ hưởng, người được chỉ định liên quan tới tài khoản, các ngân hàng trung gian, ngân hàng đại lý, v.v)

IX.
CAM KẾT CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

1. Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp thông tin của bất kỳ Chủ thể dữ liệu nào khác cho F88 (“Người có liên quan”) thì Chủ Thể Dữ Liệu cần bảo đảm:

a. Chủ Thể Dữ Liệu đã được Người có liên quan cho phép Chủ Thể Dữ Liệu đại diện Người có liên quan (thông qua việc ủy quyền theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ) trong việc:

i. Cung cấp thông tin của Người có liên quan cho F88; và

ii. Cho phép F88 được xử lý dữ liệu theo quy định tại Thông báo này.

b. Người có liên quan đã biết rõ và đồng ý rằng:

i. Dữ liệu cá nhân được F88 xử lý theo Thông báo này và quy định của pháp luật.

ii. Người có liên quan đã được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình tại F88.

iii. Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được nêu tại Thông báo này.

iv. Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.

v. Dữ liệu cá nhân đươc áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, ngừa sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

vi. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại F88 theo đứng quy định tại Thông báo này.

2. Chủ Thể Dữ Liệu có trách nhiệm lưu trữ bằng chứng chứng minh sự đồng ý của Người có liên quan đối với các nội dung nêu tại Điều này và cung cấp bằng chứng theo yêu cầu của F88. Chủ Thể Dữ Liệu phải thanh toán cho F88 mọi thiệt hại về vật chất mà F88 phải gánh chịu khi Chủ Thể Dữ Liệu vi phạm các cam kết tại Điều này.

X.
DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

1. Chủ Thể Dữ Liệu có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào có thể liên kết đến các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của các đối tác, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các bên thứ ba khác của F88.

2. F88 không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba và F88 không chịu trách nhiệm về các hoạt động được sử dụng bởi các trang tin điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào.

3. Các trang tin điện tử và dịch vụ này có thể tuân theo các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của riêng của bên thứ ba.

XI.
TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

1. Như được nêu trong Thông báo này và phù hợp với các yêu cầu của Pháp luật hiện hành, F88, các đối tác tiếp thị trực tiếp của F88 hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của F88, có thể liên hệ với Chủ Thể Dữ Liệu qua email, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện điện tử khác, bất cứ lúc nào, để cung cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu thông tin liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Chủ Thể Dữ Liệu có thể quan tâm.

2. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu muốn hủy đăng ký nhận các thông báo này, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký được đính kèm trong mỗi thông báo. Ngoài ra, Chủ Thể Dữ Liệu có thể sử dụng các tính năng hủy đăng ký được cung cấp thông qua trang tin điện tử và ứng dụng của F88. Trong trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu hủy đăng ký nhận thông tin liên quan đến tiếp thị hoặc quảng cáo, F88 có thể tiếp tục liên hệ với Chủ Thể Dữ Liệu nhằm mục đích thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ Thể Dữ Liệu, cho phép Chủ Thể Dữ Liệu thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào Chủ Thể Dữ Liệu yêu cầu, gửi Chủ Thể Dữ Liệu tin nhắn giao dịch, quản trị tài khoản của Chủ Thể Dữ Liệu, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của Pháp luật hiện hành.

XII.
LƯU TRỮ DỮ LIỆU

F88 sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trong trường hợp liên quan đến các mục đích được nêu trong Thông báo này với thời gian theo Hợp đồng/thỏa thuận giữa F88 và Chủ Thể Dữ Liệu hoặc theo yêu cầu của pháp luật có liên quan hoặc cho tới khi có đề nghị rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu từ Chủ Thể Dữ Liệu, tùy trường hợp nào tới trước.

XIII.
CHẤP NHẬN THÔNG BÁO

1. Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào, Chủ Thể Dữ Liệu được coi là đã chấp nhận Thông báo này.

2. Trong trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu theo mục đích trong Thông báo này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của F88 bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. F88 sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chủ Thể Dữ Liệu cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của F88 sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

XIV.
CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI THÔNG BÁO

1. F88 có quyền thay đổi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc cập nhật Thông báo này bất kỳ lúc nào.

2. Thông báo về bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên trang điện tử của chúng tôi và/ hoặc các phương tiện liên lạc khác mà chúng tôi cho là phù hợp. F88 khuyến nghị Chủ Thể Dữ Liệu nên thường xuyên theo dõi Thông báo này để cập nhật các thay đổi và luôn được thông báo về cách thức F88 đang bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu.

3. Việc Chủ Thể Dữ Liệu tiếp tục sử dụng các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị được coi là tiếp tục sử dụng dịch vụ của F88 và chấp nhận Thông báo này cùng các sửa đổi, bổ sung liên quan.

XV.
QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

1. Để yêu cầu thực hiện quyền về dữ liệu cá nhân, Chủ Thể Dữ Liệu điền đầy đủ thông tin Biểu mẫu phiếu yêu cầu thực hiện quyền về dữ liệu cá nhân, chi tiết tại đây.

2. Kênh tiếp nhận yêu cầu.

a. Gọi điện đến tổng đài: 1800 6388.

b. Gửi thư điện tử cho F88 theo địa chỉ: [email protected]

c. Liên hệ trực tiếp tại các địa điểm trụ sở, chi nhánh hoạt động hoặc phòng giao dịch của F88.

d. Website: https://f88.vn

e. Các địa chỉ hoặc phương thức khác do F88 cung cấp từng thời kỳ.

3. Khi tiếp nhận yêu cầu, F88 ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin liên quan tới yêu cầu và xem xét, phản hồi trong thời hạn theo quy định của pháp luật liên quan và/hoặc các thỏa thuận giữa F88 và Khách hàng trong từng thời kỳ. Riêng đối với các yêu cầu về xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu sẽ được thực hiện trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu hợp lệ của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

4. F88 có thể tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu (ví dụ như lưu trữ) trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Chủ Thể Dữ Liệu có trách nhiệm cung cấp các tài liệu thể hiện căn cứ thực hiện quyền như cung cấp bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu và các giấy tờ khác theo yêu cầu của F88. Thủ tục giải quyết việc thực hiện quyền liên quan của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định của F88 từng thời kỳ.

icon-action
zalomessenger
scroll-top