Nợ Dài Hạn Là Gì? Cách Tính Nợ Dài Hạn Chính Xác

Chắc hẳn bạn không khỏi thắc mắc nợ dài hạn là gì? Hiểu về nợ dài hạn và cách tính nợ dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp xác định và phân tích được cấp trúc nợ nội tại của doanh nghiệp mình. Để từ đó mà dễ dàng hiểu sâu hơn về cấu trúc tài chính.

Nợ dài hạn được hiểu như thế nào?
Nợ dài hạn được hiểu như thế nào? 

Nợ dài hạn là gì?

Nợ dài hạn (tiếng anh gọi là Long term Debt hoặc Long term Liabilities). Được hiểu là loại tín dụng có thời hạn vay dài hơn 5 năm. Vay dài hạn đáp ứng nhu cầu đầu tư lâu dà của các đơn vị, doanh nghiệp. Nhằm có vốn để mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất, cải tiến trang thiết bị và cơ sở hạ tầng,...

Hiểu về nợ dài hạn giúp người đi vay và cả đơn vị cho vay xác định được sức mạnh tài chính doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những quyết định vay vốn hoặc cho vay vốn thỏa mãn điều khoản. Đây là điều cần thiết để các nhà đầu tư có thể tránh việc mua trái phiếu của một doanh nghiệp nào đó đang không đủ khả năng thanh toán. 

Nợ dài hạn bao gồm những khoản nào?

Nợ dài hạn của doanh nghiệp thường bao gồm các khoản sau: 

 • Thuê và thuê mua.

 • Nợ lương hưu.

 • Các khoản thuế hoãn lại.

 • Trái phiếu.

 • Các khoản vay.

Đi vào hiểu cụ thể hơn từng khoản mục. 

Thuê và thuê mua

Nhiều công ty lựa chọn các phương án đi thuê máy móc, phương tiện nhà máy,... hoặc cho thuê, tài trợ và thuê mua nhà máy, phương tiện và phần cứng khác.

 • Điều này cho phép doanh nghiệp có được thiết bị mới và tốt nhất để đáp ứng khả năng xây dựng, vận hành được hiệu quả.
 • Đồng thời, không phải trả trước những khoản chi phí lớn.

Nợ lương hưu

Mặc dù nhân viên, người lao động doanh nghiệp bạn có thể chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

 • Nhưng với tư cách là người sử dụng lao động, doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý phải đóng phần lương hưu cho tất cả nhân viên của mình.
 • Các khoản nợ lương hưu trong tương lai này sẽ được tính vào các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp.

Các khoản thuế hoãn lại

Nhiều doanh nghiệp và thương nhân đã tận dụng các khoản thanh toán thuế hoãn lại do Cơ quan thuế và hải quan cung cấp để giúp họ quản lý tốt hơn dòng tiền của mình.

 • Nếu khoản nợ phải trả trong năm tài chính cuối cùng của bạn trải dài hơn 12 tháng các khoản thanh toán thuế hoãn lại của bạn được phân vào mục khoản nợ dài hạn.

Trái phiếu và ghi chú 

Trái phiếu là cổ phiếu nợ của doanh nghiệp.

 • Nhà phát hành - Là doanh nghiệp có nghĩa vụ trả gốc và lãi cho người sở hữu khi trái phiếu đáo hạn vào một ngày trong tương lai.
 • Trái phiếu phải trả về mặt chức năng cũng giống như trái phiếu, mặc dù chúng có thời gian đáo hạn ngắn hơn.

Tỷ lệ nợ dài hạn trên tài sản

Chỉ xem xét các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp, trong khi tổng số nợ trên tài sản bao gồm bất kỳ khoản nợ nào mà doanh nghiệp đã tích lũy.

Ví dụ, ngoài các khoản nợ như thế chấp, tổng tỷ lệ nợ trên tài sản còn bao gồm các khoản nợ ngắn hạn như tiện ích và tiền thuê. Cũng như bất kỳ khoản vay nào cần phải đến hạn thanh toán mà có thời hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên, cả hai tỷ lệ đều bao gồm tất cả tài sản của một doanh nghiệp. Những tài sản này bao gồm tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

Khoản cho vay

Từ các khoản vay khởi nghiệp, cho tới các khoản vay bắc cầu để giữ cho dòng tiền của doanh nghiệp luôn ổn định.

 • Thì các doanh nghiệp thường sử dụng các khoản vay để làm nguồn bứt phá và ổn định hoạt động của họ.
 • Các hợp đồng cho vay kinh doanh có thể mất nhiều năm để giải quyết và có thể có tác động lâu dài đến dòng tiền và lợi nhuận lên toàn bộ doanh nghiệp.