Vòng Quay Tổng Tài Sản Là Gì? Ý Nghĩa và Cách Tính

Vòng quay tổng tài sản là một chỉ số quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Đây là một công cụ giúp đánh giá khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tạo ra doanh thu.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về khái niệm và ý nghĩa của vòng quay tổng tài sản, cũng như cách tính toán chỉ số này để đưa ra đánh giá chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Vòng quay tổng tài sản là một chỉ số quan trọng giúp đánh giá khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp
Vòng quay tổng tài sản là một chỉ số quan trọng giúp đánh giá khả năng sử dụng tài sản của doanh nghiệp

Vòng quay tổng tài sản là gì?

Vòng quay tổng tài sản (TAT) là một chỉ số tài chính phản ánh tần suất mà tài sản của doanh nghiệp được sử dụng để tạo ra doanh thu. Chỉ số này cho thấy khả năng của doanh nghiệp tận dụng tài sản để tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Việc hiểu rõ khái niệm và cách tính vòng quay TAT có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Ví dụ: 

Công ty A có tổng tài sản đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng và doanh thu bình quân hàng năm là 500 triệu đồng. Từ đó, vòng quay tổng tài sản của công ty A là 2 lần (tính bằng cách chia doanh thu bình quân cho tổng tài sản). Tức là, công ty A cần 2 năm để đạt được tổng tài sản bằng với doanh thu của mình.

Ý nghĩa vòng quay tổng tài sản

Vòng quay tổng tài sản là một chỉ số kinh tế quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kế toán, được sử dụng để đo lường hiệu quả quản lý tài sản của một doanh nghiệp. Ý nghĩa của vòng quay tổng tài sản là rất quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

 • Đánh giá hiệu quả quản lý tài sản: Vòng quay tổng tài sản giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của việc quản lý tài sản, tức là đo lường khả năng sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

 • Đo lường sức mạnh tài chính: Vòng quay tổng tài sản là một chỉ số đo lường sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư và các bên liên quan đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp và định giá giá trị của doanh nghiệp.

 • Quản lý rủi ro tài chính: Vòng quay tổng tài sản giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro tài chính, tức là đo lường khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả.

 • Đo lường hiệu quả quản lý tồn kho: Vòng quay tổng tài sản còn giúp đo lường hiệu quả quản lý tồn kho của doanh nghiệp, tức là đánh giá khả năng tận dụng tài sản để tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

 • Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp: Vòng quay tổng tài sản giúp đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, tức là đánh giá khả năng hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

 • Quyết định về chiến lược kinh doanh: Vòng quay tổng tài sản là một trong những yếu tố quan trọng được sử dụng để đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định về đầu tư, mở rộng hoặc cắt giảm quy mô hoạt động kinh doanh.

Sự khác biệt giữa vòng quay tổng tài sản và vòng quay tài sản cố định như thế nào?

 

Vòng quay tổng tài sản

Vòng quay tài sản cố định

Định nghĩa

Đo lường hiệu suất của tài sản toàn bộ của một công ty trong việc tạo ra doanh thu.

Đo lường hiệu suất của tài sản cố định của công ty trong việc tạo ra doanh thu.

Phạm vi

Đo lường tất cả các loại tài sản của công ty, bao gồm cả tài sản lưu động và tài sản cố định.

Chỉ đo lường hiệu suất của tài sản cố định.

Tính toán

Được tính bằng tổng doanh thu chia cho giá trị trung bình của tài sản toàn bộ trong một khoảng thời gian nhất định.

Được tính bằng tổng doanh thu chia cho giá trị trung bình của tài sản cố định trong một khoảng thời gian nhất định.

Ý nghĩa

Cho biết khả năng sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu vòng quay tổng tài sản thấp, có thể cho thấy rằng công ty đang sử dụng tài sản của mình không hiệu quả trong việc tạo ra doanh thu.

Chỉ tập trung vào tài sản cố định, giúp đánh giá khả năng tận dụng hiệu quả tài sản cố định của công ty.

Ứng dụng

Vòng quay tổng tài sản và vòng quay tài sản cố định đều là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất của công ty và giúp các nhà đầu tư và quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Nếu vòng quay tổng tài sản hoặc vòng quay tài sản cố định quá thấp, có thể cho thấy rằng công ty đang sử dụng tài sản của mình không hiệu quả

 

 

Việc tính toán vòng quay tổng tài sản được thực hiện thông qua công thức đơn giản
Việc tính toán vòng quay tổng tài sản được thực hiện thông qua công thức đơn giản

Cách tính vòng quay tổng tài sản

Công thức tính vòng quay tổng tài sản (Total Asset Turnover) là tỷ lệ giữa doanh số bán hàng và tổng tài sản của doanh nghiệp. Công thức chính xác được biểu diễn như sau:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh số bán hàng / Tổng tài sản

Trong đó:

 • Doanh số bán hàng: là tổng số tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng trong một kỳ tính toán (thường là một năm).

 • Tổng tài sản: là tổng số tài sản mà doanh nghiệp sở hữu bao gồm cả tài sản lưu động và tài sản cố định.

Việc tính toán vòng quay tổng tài sản giúp doanh nghiệp đánh giá khả năng sử dụng tài sản để tạo doanh thu. Nếu giá trị vòng quay tổng tài sản càng cao, có nghĩa là doanh nghiệp đang sử dụng tài sản hiệu quả hơn để tạo ra doanh thu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng công thức tính vòng quay tổng tài sản chỉ là một trong nhiều phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Ngoài ra, để đánh giá chính xác hơn về hiệu quả tài sản, cần phải kết hợp với các chỉ số khác như lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng, tỷ suất sinh lời, v.v. để có được bức tranh toàn diện hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ về việc áp dụng công thức tính vòng quay tổng tài sản như sau:

Công ty ABC có tài sản lưu động là 500 tỷ đồng, doanh thu bán hàng trong năm là 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng. Sử dụng công thức tính vòng quay tổng tài sản, ta có thể tính được vòng quay tổng tài sản của công ty ABC như sau:

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu bán hàng / Tổng tài sản

Tổng tài sản = Tài sản lưu động

Vòng quay tổng tài sản = 1.000 / 500 = 2

Kết quả cho thấy vòng quay tổng tài sản của công ty ABC là 2. Điều này có nghĩa là công ty có thể quay vòng tài sản lưu động của mình hai lần trong năm để đạt được mức doanh thu bằng với tổng tài sản của công ty.

Khi so sánh kết quả này với các công ty cùng ngành hoạt động, ta có thể đánh giá hiệu quả về sử dụng tài sản lưu động của công ty ABC và đưa ra các biện pháp cải thiện nếu cần thiết.

Giới hạn và nhược điểm của vòng quay tổng tài sản

Vòng quay tổng tài sản là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng có những giới hạn và nhược điểm nhất định cần được lưu ý. Dưới đây là một số giới hạn và nhược điểm của vòng quay tổng tài sản:

 • Không phù hợp với các ngành công nghiệp có tính chất tài sản đặc thù: Vòng quay tổng tài sản không phù hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngành công nghiệp có tính chất tài sản đặc thù, chẳng hạn như ngành dầu khí, khoáng sản, bất động sản, v.v.

 • Không thể phân tích chi tiết hơn về sự phân bố của các khoản tài sản: Vòng quay tổng tài sản chỉ cho biết số lần tài sản được quay vòng trong một năm mà không phân tích chi tiết hơn về sự phân bố của các khoản tài sản. Việc này có thể dẫn đến hiểu lầm khi phân tích hiệu quả của các khoản tài sản cụ thể.

 • Không thể thể hiện hiệu quả của việc quản lý đòi tác: Vòng quay tổng tài sản không thể phản ánh được hiệu quả của việc quản lý đòi tác của doanh nghiệp. Điều này có thể dẫn đến việc đánh giá sai về hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

 • Không thể phân tích được sự tương quan giữa doanh số bán hàng và tài sản: Vòng quay tổng tài sản không thể phân tích được sự tương quan giữa doanh số bán hàng và tài sản, điều này có thể dẫn đến việc đánh giá sai về hiệu quả hoạt động kinh doanh.