Tỷ Lệ Dự Trữ Bắt Buộc Là Gì? Công Thức Tính?

23/08/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là quy định về việc các tổ chức tín dụng và ngân hàng phải giữ một phần tiền gửi tại ngân hàng trung ương. Chi tiết tỷ lệ này thay đổi theo loại tiền gửi và thời hạn. Mục tiêu của quy định này là đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Dự trữ bắt buộc là gì?

Dự trữ bắt buộc là một khái niệm được quy định trong Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, đề cập đến số tiền mà các tổ chức tài chính cần phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước nhằm thực hiện chính sách tiền tệ của quốc gia.

Theo khoản 1 của Điều 14 trong Luật này, dự trữ bắt buộc áp dụng đối với nhiều loại tổ chức tín dụng. Đây bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách và ngân hàng hợp tác xã. Các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác cũng nằm trong phạm vi áp dụng. Cả tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân cũng nằm trong phạm vi này.

Mục đích của việc áp đặt dự trữ bắt buộc là để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính và thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ của quốc gia. Điều này được quy định rõ trong Điều 10 của cùng Luật, xác định dự trữ bắt buộc là một công cụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của quốc gia.

Các tổ chức tín dụng không cần thực hiện dự trữ bắt buộc trong trường hợp nào?

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
 • Tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt:

Khi một tổ chức tín dụng bị xác định là cần được kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì trong thời gian bị áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng này không cần thực hiện dự trữ bắt buộc. Điều này áp dụng từ tháng tiếp theo sau tháng mà Ngân hàng Nhà nước quyết định đưa tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và kéo dài cho đến khi tình trạng kiểm soát đặc biệt này được chấm dứt bởi Ngân hàng Nhà nước.

 • Tổ chức tín dụng chưa khai trương hoạt động:

Trong trường hợp tổ chức tín dụng mới được thành lập và chưa bắt đầu khai trương hoạt động, tổ chức này không cần thực hiện dự trữ bắt buộc. Tuy nhiên, trước khi khai trương hoạt động, tổ chức tín dụng cần phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (cụ thể là Sở Giao dịch) về ngày dự kiến khai trương hoạt động trong khoảng thời gian 3 ngày làm việc trước ngày khai trương.

 • Tổ chức tín dụng được chấp thuận giải thể, mở thủ tục phá sản hoặc thu hồi Giấy phép:

Trong trường hợp tổ chức tín dụng đã được chấp thuận giải thể, có quyết định mở thủ tục phá sản hoặc đã bị thu hồi Giấy phép hoạt động bởi cơ quan có thẩm quyền, thì từ tháng tiếp theo sau tháng mà quyết định chấp thuận giải thể, quyết định mở thủ tục phá sản hoặc quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực, tổ chức tín dụng không cần thực hiện dự trữ bắt buộc. Nếu có quyết định mở thủ tục phá sản, tổ chức tín dụng cần gửi quyết định này cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định.

Tóm lại, các tổ chức tín dụng không cần thực hiện dự trữ bắt buộc trong những tình huống được mô tả chi tiết như trên.

Vai trò của dự trữ bắt buộc trong kiểm soát lạm phát

Dự trữ bắt buộc đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát thông qua các cách sau:

 • Hạn chế khả năng cho vay của ngân hàng: Khi dự trữ bắt buộc tăng cao, ngân hàng sẽ có ít tài nguyên để cấp vay, điều này giới hạn hoạt động tín dụng và ngăn chặn sự gia tăng của lượng tiền trong nền kinh tế. Kết quả là, áp lực lạm phát được kiềm chế.

 • Bảo đảm ổn định tài chính: Điều kiện yêu cầu các tổ chức tín dụng giữ dự trữ bắt buộc đảm bảo tính ổn định và đáng tin cậy của hệ thống tài chính. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và duy trì hoạt động bình thường của ngân hàng, đồng thời tạo lòng tin cho khách hàng và thị trường tài chính.

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là quy định về việc phải giữ một phần tiền gửi tại ngân hàng theo tỷ lệ nhất định đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Quyết định 1158/QĐ-NHNN.

Cụ thể:

 • Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ là 0%. Điều này cũng áp dụng cho tiền gửi không phải báo cáo Ngân hàng nhà nước.

 • Ngân hàng chính sách: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tuân theo quy định của Chính phủ.

 • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã: Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc như sau:

  • Tiền gửi đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: 3% trên tổng số dư.

  • Tiền gửi đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trở lên: 1% trên tổng số dư.

  • Tiền gửi ngoại tệ của tổ chức tín dụng nước ngoài: 1% trên tổng số dư.

  • Tiền gửi ngoại tệ khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: 7% trên tổng số dư.

  • Tiền gửi ngoại tệ khác kỳ hạn 12 tháng trở lên: 5% trên tổng số dư.

 • Các tổ chức tín dụng khác (ngoại trừ các ngân hàng ở trên): Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc như sau:

  • Tiền gửi đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: 3% trên tổng số dư.

  • Tiền gửi đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trở lên: 1% trên tổng số dư.

  • Tiền gửi ngoại tệ của tổ chức tín dụng nước ngoài: 1% trên tổng số dư.

  • Tiền gửi ngoại tệ khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng: 8% trên tổng số dư.

  • Tiền gửi ngoại tệ khác kỳ hạn 12 tháng trở lên: 6% trên tổng số dư.

Tóm lại, tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài có nhiều mức tương ứng với loại tiền gửi và thời hạn, với mục tiêu đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính.

Công thức tính tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Công thức để tính lượng tiền dự trữ bắt buộc trong trường hợp này dựa trên tỷ lệ dự trữ được áp dụng vào tổng số tiền gửi có kỳ hạn. Công thức này có dạng:

Lượng tiền dự trữ = Tổng số tiền gửi có kỳ hạn * Tỷ lệ dự trữ

Trong đó:

 • Tổng số tiền gửi có kỳ hạn là số tiền gửi mà ngân hàng có trong khoản thời gian nhất định.

 • Tỷ lệ dự trữ là tỷ lệ phần trăm mà ngân hàng cần dự trữ bắt buộc từ tổng số tiền gửi.

Áp dụng công thức vào ví dụ của ngân hàng BIDV:

 • Tổng số tiền gửi có kỳ hạn: 1.138.714.007 triệu đồng

 • Tỷ lệ dự trữ: 1% (0.01)

Lượng tiền dự trữ = 1.138.714.007 triệu đồng * 0.01 = 11.387.140,07 triệu đồng

Vậy lượng tiền dự trữ bắt buộc là 11.387.140,07 triệu đồng, như đã trình bày trong ví dụ ban đầu.

Kết luận

Tóm lại, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là một công cụ quan trọng trong quản lý và điều tiết hoạt động của các tổ chức tín dụng và ngân hàng. Việc áp dụng các tỷ lệ khác nhau tùy theo loại tiền gửi và thời hạn nhằm đảm bảo tính ổn định và an toàn cho hệ thống tài chính, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Sự cân nhắc kỹ lưỡng và linh hoạt trong việc thiết lập các tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ góp phần quan trọng vào sự ổn định của hệ thống ngân hàng và tài chính nói chung.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top