Lợi Nhuận Ròng Là Gì? Ý Nghĩa? Công Thức Tính?

20/06/2024

Lợi nhuận ròng là một trong những khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính kinh doanh. Lợi nhuận ròng thường được hiển thị trên báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán, đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm lợi nhuận ròng là gì, cách tính và các yếu tố ảnh hưởng đến con số này.

lợi nhuận ròng là gì

Lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng là gì đối với doanh nghiệp mà luôn xuất hiện trong các báo cáo?

Lợi nhuận ròng là một chỉ số quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó thể hiện phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các khoản chi phí này bao gồm các chi phí sản xuất, chi phí tài chính và thuế TNDN.

Công thức tính lợi nhuận ròng là gì?

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

Trong đó:

 • Tổng doanh thu bao gồm: Doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và doanh thu khác.

 • Tổng chi phí bao gồm: Chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí khác và thuế TNDN.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có tổng doanh thu là 100 triệu đồng trong năm và tổng chi phí là 80 triệu đồng, trong đó chi phí tài chính chiếm 5 triệu đồng và thuế TNDN là 10 triệu đồng. Khi đó, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp A sẽ là:

=> Lợi nhuận ròng = 100 triệu - (80 triệu + 5 triệu + 10 triệu) = 5 triệu đồng.

Như vậy, doanh nghiệp A có lợi nhuận ròng là 5 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí, bao gồm cả thuế TNDN. Đây là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

lợi nhuận ròng là gì

Công thức tính toán lợi nhuận ròng của doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn về cách tính lợi nhuận ròng là gì, chúng ta sẽ đi vào chi tiết các khoản thu và chi phí được tính trong công thức trên.

Tổng doanh thu

Tổng doanh thu bao gồm các loại doanh thu sau:

 • Doanh thu bán hàng: Đây là khoản thu nhập từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

 • Doanh thu tài chính: Bao gồm lãi suất từ các khoản cho vay hoặc đầu tư tài chính.

 • Doanh thu khác: Bao gồm các khoản thu khác như doanh thu cho thuê, doanh thu từ việc thanh lý tài sản, hoa hồng...

Tổng chi phí

Tổng chi phí bao gồm các loại chi phí sau:

 • Chi phí sản xuất kinh doanh: Là chi phí để sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả chi phí nguyên vật liệu, lao động và chi phí bổ sung khác.

 • Chi phí tài chính: Bao gồm chi phí liên quan đến việc vay nợ hoặc đầu tư tài chính, bao gồm cả lãi suất và các khoản phí khác.

 • Chi phí khác: Bao gồm các chi phí không thuộc hai nhóm trên như chi phí quản lý, chi phí tiếp thị và chi phí hành chính.

 • Thuế TNDN: Là khoản thuế doanh nghiệp phải đóng theo qui định của pháp luật.

Ví dụ tính lợi nhuận ròng

Để hiểu rõ hơn về việc tính lợi nhuận ròng, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ cụ thể. Doanh nghiệp B có tổng doanh thu là 200 triệu đồng, trong đó doanh thu bán hàng chiếm 150 triệu đồng, doanh thu tài chính là 20 triệu đồng và doanh thu khác là 30 triệu đồng. Tổng chi phí của doanh nghiệp B là 180 triệu đồng, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh là 120 triệu đồng, chi phí tài chính là 25 triệu đồng, chi phí khác là 30 triệu đồng và thuế TNDN là 5 triệu đồng.

=> Lợi nhuận ròng = 200 triệu - (180 triệu + 25 triệu + 30 triệu + 5 triệu) = 40 triệu đồng.

Như vậy, doanh nghiệp B có lợi nhuận ròng là 40 triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh trong năm.

>> Xem thêm: Công thức tính lợi nhuận kỳ vọng

Lợi nhuận ròng có ý nghĩa và vai trò như thế nào?

Lợi nhuận ròng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp. Nó không chỉ cho biết mức lãi mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi các chi phí, mà còn giúp xác định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

lợi nhuận ròng là gì

Dưới đây là các vai trò quan trọng của lợi nhuận ròng:

 • Đánh giá tài chính tổng thể của doanh nghiệp: Lợi nhuận ròng là chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận ròng tăng dần theo thời gian, đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và có khả năng cải thiện tài chính trong tương lai. Ngược lại, nếu lợi nhuận ròng liên tục giảm hoặc âm (lỗ), thì đây là một dấu hiệu báo đỏ cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

 • Tác động đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư: Lợi nhuận ròng cũng có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ quan tâm đến lợi nhuận ròng của doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư vào doanh nghiệp đó hay không. Một doanh nghiệp có lợi nhuận ròng cao thường thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và có khả năng thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn hơn.

 • Ảnh hưởng đến khả năng vay nợ của doanh nghiệp: Lợi nhuận ròng cũng có ảnh hưởng đến khả năng vay nợ của doanh nghiệp. Khi lợi nhuận ròng tăng, doanh nghiệp có khả năng tăng nguồn vốn thông qua việc vay nợ từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính. Ngược lại, khi lợi nhuận ròng giảm hoặc âm, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc vay vốn để phát triển hoạt động kinh doanh.

 • Giúp doanh nghiệp nắm được tỷ suất lợi nhuận ròng, lên kế hoạch thu doanh thu tốt hơn: Lợi nhuận ròng là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào con số này, doanh nghiệp có thể nắm bắt được tỷ suất lợi nhuận ròng và từ đó lên kế hoạch tăng cường thu doanh thu để tăng lợi nhuận ròng trong tương lai.

 • Xác định mức lỗ ròng và thời gian duy trì mức lỗ: Không chỉ xác định mức lợi nhuận, lợi nhuận ròng còn cho biết mức lỗ ròng của doanh nghiệp trong trường hợp hoạt động không hiệu quả. Từ đó, doanh nghiệp có thể điều chỉnh hoạt động kinh doanh, giảm chi phí và tăng thu doanh thu để tránh thất thoát lỗ ròng trong thời gian dài.

 • Đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Lợi nhuận ròng cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khi lợi nhuận ròng cao, doanh nghiệp có thể cho thấy hoạt động kinh doanh đang diễn ra hiệu quả. Ngược lại, khi lợi nhuận ròng liên tục giảm hoặc âm, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh để tăng hiệu quả và cải thiện kết quả kinh doanh.

 • Căn cứ để điều chỉnh hoạt động kinh doanh, hạn chế chi phí, tránh thất thoát doanh thu: Lợi nhuận ròng cung cấp thông tin về các khoản thu và chi phí trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể dựa vào con số này để điều chỉnh hoạt động kinh doanh, hạn chế chi phí không cần thiết và tránh thất thoát doanh thu. Việc quản lý lợi nhuận ròng một cách hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động bền vững và phát triển trong thời gian dài.

>> Xem thêm: Phi lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận ròng ảnh hưởng đến việc vay tiền của doanh nghiệp không?

Lợi nhuận ròng là một chỉ số tài chính quan trọng ảnh hưởng đến quyết định vay tiền của doanh nghiệp. Nó không chỉ tác động đến khả năng trả nợ mà còn ảnh hưởng đến chi phí vay, hạn mức vay, xếp hạng tín dụng, khả năng thương lượng và lòng tin từ nhà đầu tư và đối tác. Do đó, duy trì và cải thiện lợi nhuận ròng là một yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp có được các điều kiện vay vốn tốt hơn và phát triển bền vững. Doanh nghiệp có lợi nhuận ròng cao chứng tỏ khả năng sinh lợi tốt và khả năng trả nợ cao.

Ngược lại, nếu lợi nhuận ròng thấp, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục các đơn vị cho vay về khả năng trả nợ, dẫn đến việc dễ bị từ chối cho vay.

Dịch vụ vay của F88

F88 là một hệ thống cầm đồ uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ cầm cố tài sản như ô tô và xe máy. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài chính nhanh chóng của khách hàng, F88 mang đến quy trình vay vốn đơn giản, minh bạch và hiệu quả. Khách hàng chỉ cần mang tài sản đến các chi nhánh của F88 để được định giá và nhận tiền vay ngay trong ngày. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm của F88 luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng chọn lựa gói vay phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, F88 còn cam kết đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng vay trong suốt quá trình vay vốn. Với mạng lưới chi nhánh rộng khắp và dịch vụ nhanh chóng, F88 trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai cần vay tiền gấp mà vẫn đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

Để được tư vấn khoản vay tại F88, khách hàng điền thông tin vào form bên dưới nhé:

Ước tính khoản vay

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Bạn muốn vay:
20.000.000 đ
icon xe may Vay bằng xe máy
icon ô tô Vay bằng ô tô
5 triệu 300 triệu
Thời gian vay:
3 tháng
9 tháng
12 tháng
18 tháng
zoom-icon bang minh hoa chi phi vay
*Vui lòng check đồng ý!

lợi nhuận ròng là gì

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm lợi nhuận ròng là gì, công thức tính toán lợi nhuận ròng của doanh nghiệp, ý nghĩa và vai trò của lợi nhuận ròng, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng không chỉ là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là căn cứ để đưa ra quyết định đầu tư, quản lý chi phí và tối ưu hoá hoạt động kinh doanh. Việc hiểu rõ về lợi nhuận ròng sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và thành công trên thị trường.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top