F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223002 ngày 21/11/2022

03/11/2022

F88 đã công bố thông tin mua lại trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng trái phiếu dự kiến (theo mệnh giá) là 20 tỷ đồng.

Các trái phiếu được mua lại trong đợt này: Tại thời điểm tròn 6 (sáu) hoặc 9 (chín) tháng kể từ ngày phát hành, theo đề nghị bằng văn bản người sở hữu trái phiếu có thể đề nghị tổ chức phát hành mua lại một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu do người sở hữu trái phiếu nắm giữ bằng bất cứ phương thức nào, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là ngày 21/11/2022. Thông tin chi tiết theo thông tin đính kèm.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top