F88 công bố thông tin mua lại lô trái phiếu mã F88CH2223001 ngày 27/10/2022

18/10/2022

F88 đã công bố thông tin mua lại trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng trái phiếu dự kiến (theo mệnh giá) là 30 tỷ đồng.

Các trái phiếu được mua lại trong đợt này: Tại thời điểm tròn 6 (sáu) tháng hoặc 9 (chín) tháng kể từ ngày phát hành, theo đề nghị bằng văn bản của mỗi người sở hữu trái phiếu, tổ chức phát hành sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ các trái phiếu do người sở hữu trái phiếu nắm giữ tại ngày thanh toán lãi của kỳ thanh toán lãi tương ứng (ngày mua lại trước hạn), bằng bất cứ phương thức nào, tùy thuộc vào thỏa thuận giữa người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại là ngày 27/10/2022. Thông tin chi tiết theo thông tin đính kèm.

F88 công bố thông tin mua lại trái phiến ngày 27/10

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
scroll-top