F88 công bố phát hành trái phiếu đợt 2 với lãi suất 12,5%

06/12/2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
(Kèm theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ

DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (mã số doanh nghiệp: 0107490572) do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2016, và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/7/2020. 

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

(Mã trái phiếu: F88-BOND 20.02)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

-       Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

-       Địa chỉ trụ sở: Phòng 206, tầng M, tòa nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

-       Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

-       Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) Đồng Việt Nam

-       Kỳ hạn: 12 tháng kể từ Ngày Phát hành của đợt

-       Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) Đồng Việt Nam/ Trái Phiếu

-       Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm (theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp), được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty Cổ phần đầu tư F88

-       Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ

-       Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi: Trái phiếu được trả lãi sau, định kỳ 03 (ba) tháng một lần. Lãi suất áp dụng cho Trái phiếu cố định 12,5%/năm

-       Lãi suất phát hành thực tế: Bằng lãi suất danh nghĩa

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 500.000 Trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành

-       Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

-       Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán 3 tháng/lần kể từ Ngày Phát hành

-       Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày mua lại trước hạn hoặc Ngày đáo hạn.

-       Tiền gốc và lãi trái phiếu được chuyển vào tài khoản của Người sở hữu trái phiếu thông qua Đại lý Quản lý tài khoản, thanh toán và quản lý dòng tiền.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành

(a)        Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà TĐL, số 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:   0243 32484820   /   Fax: 0243 32484821

(b)       Đại lý phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”)

Thông tin trụ sở tham chiếu khoản (a)

(c)        Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (“TVS”)

Thông tin trụ sở tham chiếu khoản (a)

(d)       Đại lý quản lý tài khoản, thanh toán và dòng tiền: 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Hội sở 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243 928 8869    /    Fax: 0243 928 8867

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

-       Người nắm giữ Trái Phiếu sẽ được xem là Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;

-       Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu khi phát hành.

-       Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và các văn kiện giao dịch liên quan đến Trái Phiếu

-       Quy định cụ thể về các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu được thể hiện tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

II. DANH SÁCH TRÁI CH

STT

Nhà đầu tư trái phiếu

Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)

Tỷ trọng (%)

I

Nhà đầu tư trong nước

 50.000.000.000

 100%

1

Nhà đầu tư tổ chức

 27.400.000.000

55%

2

Nhà đầu tư cá nhân

 22.600.000.000

 45%

II

Nhà đầu tư nước ngoài

 0

  0% 

1

Nhà đầu tư tổ chức

 0

 0%

2

Nhà đầu tư cá nhân

 0

  0% 

 

Tổng

50.000.000.000 

100%

Chi tiết tham chiếu Phụ lục 01 đính kèm

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

Tham chiếu thông tin tại Điều 6, Mục I

 

 

           CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

 

         ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

         Đã ký

 

 

 

 

 

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top