Lợi Nhuận Thuần Là Gì? 4 Nguyên Tắc Tối Ưu Lợi Nhuận Thuần Hiệu Quả

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

{{FormDangKyVay}}

Lợi nhuận thuần (lãi thuần) đóng vai trò quan trọng trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và để cải thiện kết quả kinh doanh, việc tối ưu hóa lợi nhuận thuần là điều cần thiết.

Lợi nhuận thuần là một chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đại diện cho sự khác biệt giữa doanh thu và chi phí sản xuất cùng với các chi phí liên quan đến việc tiêu thụ.

Lợi nhuận thuần là gì?
Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần (Net Profit) là một thuật ngữ khác để chỉ lãi thuần, được tính dựa trên lợi nhuận gộp từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nó được tính bằng cách trừ đi chi phí về giá thành sản phẩm, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng, và các chi phí phát sinh trong kỳ báo cáo.

Vai trò và ý nghĩa của lợi nhuận thuần

Chỉ số lợi nhuận thuần trực tiếp phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo tài chính.

Ví dụ:

Một doanh nghiệp đã ghi nhận một tăng trưởng đáng kể trong lợi nhuận sau thuế trong năm, tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho thấy rằng lợi nhuận chủ yếu đến từ việc nhận tiền từ việc thanh lý tài sản cố định, trong khi lợi nhuận thuần lại bị âm. Điều này cho thấy rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có thể gặp khó khăn, và nếu chỉ sử dụng lợi nhuận sau thuế, sẽ không hiển thị được hiệu suất thực sự của công ty hoặc những khoản lãi không thường xuyên.

Lợi nhuận thuần là gì?
Lợi nhuận thuần là gì?

Công thức tính lợi nhuận thuần

Cách tính lợi nhuận thuần thể hiện ngay trong khái niệm hoặc áp dụng theo công thức sau:

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp + Doanh thu hoạt động tài chính - (Chi phí tài chính + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí bán hàng)

Trong đó:

Lợi nhuận gộp (lãi gộp) = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán

Doanh thu hoạt động tài chính = Doanh thu thuần phát sinh trong kỳ báo cáo

Chi phí tài chính = Các khoản chi phí hoạt động tài chính, khoản lỗ liên quan đến đầu tư tài chính, chi phí cho vay, đi vay, góp vốn liên doanh liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn…

Chi phí bán hàng = Tổng chi phí bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ đã bán

Chi phí quản lý Doanh nghiệp = Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp.

Phân biệt lợi nhuận thuần và lợi nhuận gộp

Điểm khác biệt giữa lãi thuần và lãi gộp:

Lợi nhuận thuần

Lợi nhuận gộp

Lãi thuần được tính bằng cách trừ giá vốn và các chi phí hoạt động (bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính) khỏi doanh thu thuần.

Lãi gộp là sự khác biệt giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán, mà không bao gồm các chi phí khác.

Lãi thuần phản ánh tổng quan tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả hoạt động kinh doanh chính và các hoạt động gián tiếp.

Lãi gộp cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

 

Khi doanh nghiệp có lãi gộp tương đương, thì bên nào quản lý hiệu quả các chi phí gián tiếp sẽ đạt được lợi nhuận thuần cao hơn và có tình hình tài chính ổn định hơn.

Nguyên tắc giúp tối ưu lợi nhuận thuần hiệu quả

Doanh thu lớn hơn chi phí

Để đảm bảo doanh nghiệp có lãi, cần luôn đảm bảo rằng doanh thu luôn vượt qua chi phí và nguồn thu vào phải lớn hơn số vốn đã đầu tư. Các nguyên tắc cơ bản để duy trì sự cân đối giữa thu chi bao gồm:

  • Quản lý thu và chi một cách hiệu quả để đảm bảo sự cân đối tài chính.

  • Theo dõi và cập nhật công nợ thường xuyên, và xử lý nợ một cách nhanh chóng để tránh tình trạng mất khả năng thanh toán và tăng chi phí lãi vay.

  • Kiểm soát vật tư và hàng hóa chặt chẽ, tránh tồn đọng hàng tồn kho, và tăng cường khả năng quay vòng vốn lưu động.

  • Lập kế hoạch tài chính chi tiết, bao gồm kế hoạch thu và trả nợ, để có kiểm soát tốt hơn về dòng tiền trong doanh nghiệp.

Lợi nhuận thuần là gì?
Lợi nhuận thuần là gì?

Tối đa hóa lợi nhuận theo nguyên tắc thu chi

Doanh nghiệp cần đảm bảo sự cân đối giữa thu và chi, đặc biệt cần có kế hoạch chi tiết về dòng tiền và thu hồi vốn đầu tư.

Để tăng thu và giảm chi, cần hiểu rằng việc đơn giản hóa chỉ bằng cách cắt giảm chi phí có thể gây khó khăn trong việc tăng nguồn thu, vì không có đầu tư thì cũng không thể kỳ vọng có thu. Quản trị doanh nghiệp cần phải phân biệt rõ ràng giữa đầu tư và các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày để đánh giá lợi nhuận và hiệu suất của việc đầu tư.

Đảm bảo lưu thông dòng tiền

Trong môi trường doanh nghiệp, việc xây dựng kế hoạch tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng, vì nó liên quan đến việc thiết lập mục tiêu tài chính và quản lý cách sử dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu đó. Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính trong quá khứ, các quản lý cấp cao sẽ dự báo doanh thu và chi phí trong tương lai.

Hiểu được sức mạnh của công cụ quản trị tài chính

Thay vì dựa hoàn toàn vào phần mềm kế toán, doanh nghiệp nên xem xét sử dụng các công cụ quản lý tài chính và các phần mềm tích hợp quản lý toàn diện để có sự hỗ trợ tốt hơn.

Hi vọng rằng thông tin về lợi nhuận thuần mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này, vai trò của nó và cách tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đừng quên theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích về đầu tư tài chính!