ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG CHO VAY CẦM CỐ TÀI SẢN TẠI F88

(Áp dụng cho các Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản phát sinh hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023)

Các cá nhân, tổ chức (“Khách hàng”) ký kết Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản (“Hợp đồng”) với Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“F88”) được yêu cầu phải đọc kỹ, đã hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định trong Điều khoản thi hành này đối với toàn bộ Khách hàng sử dụng dịch vụ của F88, cụ thể như sau:

I
ĐIỀU KHOẢN KHOẢN VAY

1. Tại bất kỳ thời điểm nào chưa đến kỳ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay (bao gồm chi phí của khoản vay và các khoản tiền phạt (nếu có) theo Hợp đồng), tùy theo loại tài sản cầm cố theo chính sách của F88, Khách hàng có quyền trả trước bất kỳ khoản nào cho F88 để thực hiện nghĩa vụ tại Hợp đồng. F88 sẽ khấu trừ khoản tiền này vào nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay mà Khách hàng phải thực hiện được quy định tại Hợp đồng khi đến hạn. Tại ngày cuối cùng của thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu số tiền mà Khách hàng đã thanh toán vẫn còn dư sau khi đã khấu trừ cho tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này, Khách hàng có quyền yêu cầu F88 hoàn trả khoản tiền dư đó.

2. Trường hợp đến hạn của Hợp đồng, Khách hàng có nhu cầu vay đồng thời đáp ứng yêu cầu về thẩm định điều kiện cho vay của F88 theo từng thời kỳ và khoản trả trước hạn đủ để F88 thực hiện khấu trừ cho toàn bộ tiền lãi và chi phí vay đến hạn của Khách hàng, hai Bên thống nhất rằng Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn thêm 01 (một) kỳ thanh toán tính từ ngày liền sau ngày đến hạn Hợp đồng.

3. Trường hợp quá hạn của Hợp đồng, Khách hàng có nhu cầu vay đồng thời đáp ứng điều kiện để được gia hạn nợ theo chính sách sản phẩm được F88 ban hành từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điều kiện về khoản thanh toán đủ để F88 cấn trừ cho toàn bộ nghĩa vụ trả lãi và chi phí vay đến hạn của kỳ thanh toán gần nhất trước đó và các nghĩa vụ khác (nếu có), hai Bên thống nhất rằng Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn thêm 01 (một) kỳ thanh toán tính từ ngày liền sau ngày đến hạn Hợp đồng.

4. Trường hợp tại thời điểm Khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán để được gia hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều này, khoản tiền Khách hàng đã thanh toán sau khi khấu trừ đi nghĩa vụ phải thanh toán tại Hợp đồng vẫn còn dư thì các Bên đồng thuận rằng phần tiền dư sẽ tự động được F88 khấu trừ vào phần nợ gốc còn lại tương ứng. Lãi suất và chi phí vay của kỳ tiếp theo tính trên nợ gốc đã khấu trừ.

5. Trường hợp Hợp đồng được tự động gia hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều này, tại ngày đến hạn thanh toán, Khách hàng có quyền chủ động trả bớt một phần nợ gốc mà không phải chịu bất kỳ khoản phạt trả nợ trước hạn nào (nếu có). Sau khi hoàn tất thanh toán, Hợp đồng sẽ tự động ghi giá trị nợ gốc mới bằng giá trị khoản vay ban đầu trừ các phần giá trị trả bớt gốc. Quyền và nghĩa vụ của các Bên căn cứ trên nợ gốc mới.

6. Thanh toán gốc, tiền lãi và chi phí vay: Tại mỗi kỳ hạn thanh toán, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán theo lịch thanh toán đính kèm (nếu có) và/hoặc theo quy định tại Hợp đồng.

7. Thanh toán phạt vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại: Khách hàng có trách nhiệm thanh toán ngay khoản tiền phạt vi phạm và/hoặc bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng cùng với thời điểm Khách hàng thanh toán gốc, tiền lãi và chi phí vay hoặc tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của F88 khi Khách hàng vi phạm.

8. Khoản vay và các khoản phải thu của F88 phát sinh từ khoản vay, theo toàn quyền quyết định của F88, có thể được sử dụng để, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm cho nghĩa vụ của F88 với bất kỳ bên thứ ba nào.

9. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu vay, căn cứ theo chính sách sản phẩm của F88 ban hành từng thời kỳ, F88 đồng ý Khách hàng được quyền mở thêm (các) Hợp đồng mới với cùng tài sản cầm cố như trong Hợp đồng hiện tại. Trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bất kỳ Hợp đồng nào thì tất cả nghĩa vụ thanh toán khoản vay trong các Hợp đồng còn lại đều được coi là đã đến hạn.

10. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu chủ động trả bớt gốc của khoản vay, phụ thuộc vào chính sách do F88 ban hành từng thời kỳ, Khách hàng có quyền chủ động trả bớt gốc thông qua thực hiện thanh toán số tiền trả bớt gốc và phạt trả nợ trước hạn tương ứng theo quy định tại Hợp đồng (nếu có). Sau khi hoàn tất thanh toán, Hợp đồng sẽ tự động ghi giá trị nợ gốc mới bằng giá trị khoản vay ban đầu trừ các phần giá trị trả bớt gốc. Quyền và nghĩa vụ của các Bên căn cứ trên nợ gốc mới. Trường hợp tại thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán, khoản tiền Khách hàng đã thanh toán sau khi khấu trừ đi nghĩa vụ phải thanh toán tại Hợp đồng vẫn còn dư thì hai bên đồng thuận rằng phần tiền dư sẽ tự động được F88 khấu trừ vào phần nợ gốc còn lại tương ứng. Lãi suất và chi phí vay của kỳ tiếp theo tính trên nợ gốc đã khấu trừ.

II
XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

1. Trong suốt thời hạn của Hợp đồng, Khách hàng đồng ý F88 có toàn quyền cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản mà Khách hàng cầm cố tại F88. Bên thuê, bên mượn tài sản cầm cố có thể là chính Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Trường hợp Khách hàng mượn tài sản cẩm cố để sử dụng, Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và chịu trách nhiệm với mọi nghĩa vụ phát sinh với cơ quan có thẩm quyền trong suốt quá trình mượn lại tài sản mà có phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Khách hàng có nghĩa vụ thông báo cho F88 trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp Khách hàng còn tồn đọng các nghĩa vụ với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình Khách hàng sử dụng tài sản cầm cố, F88 có quyền yêu cầu Khách hàng hoàn tất các nghĩa vụ đó trước khi bàn giao tài sản cầm cố cho F88.

2. Trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại. Khách hàng cho phép và đồng ý rằng F88 có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố theo quyết định của mình trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong các hình thức sau:

i. Nhận tài sản cầm cố thay thế cho nghĩa vụ được bảo đảm;

ii. Khách hàng đồng ý ủy quyền, vô điều kiện và không hủy ngang, và trao toàn quyền quyết định cho F88 với tư cách là người được ủy quyền hợp pháp hoặc chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của tài sản cầm cố trường hợp theo mục (i) nêu trên để bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài sản cầm cố cho bên thứ ba mà không có bất kỳ sự cản trở hoặc phản đối nào từ phía Khách hàng; hoặc xử lý theo hình thức hợp pháp khác do F88 tự quyết định để thu hồi nợ;

iii. Trong thời hạn thực hiện thủ tục xử lý tài sản cầm cố theo mục (i) và (ii) nêu trên chưa hoàn tất, F88 vẫn tiếp tục được toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản cầm cố. Trong trường hợp này, F88 vẫn được tiếp tục khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố;

iv. Số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố được thanh toán theo thứ tự như sau: nợ gốc, tiền lãi, phạt quá hạn, các chi phí vay khác (nếu có). Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản cầm cố sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố phát sinh nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được đảm bảo thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là phần nghĩa vụ không có bảo đảm và Khách hàng được miễn nghĩa vụ thanh toán cho F88 khoản chênh lệch này;

v. Khi xử lý tài sản cầm cố, nếu số tiền thu được lớn hơn tổng số tiền các nghĩa vụ nợ gốc, tiền lãi vay, tiền lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố, thì F88 sẽ trả lại cho Khách hàng phần chênh lệch này.

vi. Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý và tất toán kể từ thời điểm F88 hoàn tất việc xử lý tài sản cầm cố hoặc hết thời hạn Hợp đồng, tùy thời điểm nào tới trước.

3. Khách hàng sẽ, không hủy ngang, ủy quyền cho F88, và F88 có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) được ủy quyền lại và/hoặc là đại diện theo ủy quyền đại diện và nhân danh Khách hàng ký kết các thỏa thuận và hồ sơ liên quan để xử lý tài sản cầm cố.

III
NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TẠI HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

1. F88 có các nghĩa vụ sau:

i. Giải ngân khoản vay cho Khách hàng theo đúng quy định của Hợp đồng;

ii. Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên và các trường hợp bất khả kháng) thì F88 sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Khách hàng;

iii. Hàng tháng, thẩm định lại điều kiện cho vay để đảm bảo giá trị tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay. Trường hợp sau khi kiểm tra lại giá trị tài sản cầm cố bị giảm sút nghiêm trọng, F88 có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay. Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày F88 thông báo cho Khách hàng về việc bổ sung tài sản cầm cố mà Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố hoặc tài sản cầm cố bổ sung đó vẫn chưa đủ để bảo đảm giá trị khoản vay (theo quyết định của F88) thì F88 có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Khách hàng thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác. Nếu Khách hàng không thực hiện thanh toán, F88 có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố để thu hồi khoản nợ.

iv. Hoàn trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Khách hàng sau khi Khách hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí vay khác theo Hợp đồng và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

v. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

2. Khách hàng có các nghĩa vụ sau:

i. Cam kết rằng Khách hàng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tự do ý chí, đầy đủ quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng;

ii. Đảm bảo nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi, các chi phí quy định tại Hợp đồng và các chi phí xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) đầy đủ và đúng hạn;

iii. Cam đoan rằng Khách hàng là (i) chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất hoặc (ii) người được ủy quyền hợp pháp đối với tài sản cầm cố và không một bên nào khác (ngoại trừ F88) có bất kỳ quyền hạn chế quyền sở hữu nào đối với tài sản cầm cố và các thông tin cung cấp cho F88 để thực hiện Hợp đồng là thông tin trung thực và chính xác;

iv. Đảm bảo tất cả giấy tờ về tài sản cầm cố Khách hàng cung cấp cho F88 là bản gốc. Trong trường hợp là bản sao, là bản sao đúng và đầy đủ của bản gốc;

v. Trường hợp Khách hàng được F88 chấp thuận cho việc sử dụng tài sản cầm cố, Khách hàng có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố. Trường hợp tài sản cầm cố bị mất mát, thất lạc, hư hỏng, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho F88 và ngay lập tức bổ sung tài sản cầm cố thay thế phần tài sản cầm cố bị mất mát, thất lạc, hư hỏng đó hoặc hoàn trả số tiền tương ứng với tổng nghĩa vụ phải thanh toán cho F88 (bảo gồm nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay và các chi phí khác phát sinh có liên quan) tính đến thời điểm hoàn trả và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lưu giữ, sử dụng tài sản cầm cố;

vi. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác về việc cầm cố tài sản tại F88;

vii. Khách hàng có nghĩa vụ nhận lại tài sản cầm cố và tài liệu liên quan (nếu có) trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày thanh lý Hợp đồng. Quá thời hạn trên, nếu Khách hàng không đến nhận lại tài sản và tài liệu liên quan, F88 không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào liên quan đến tài sản và tài liệu đó. F88 có quyền gửi chuyển phát tài sản và các tài liệu liên quan cho Khách hàng hoặc Người liên hệ theo thông tin liên hệ mà Khách hàng đã cung cấp với cước phí vận chuyển do Khách hàng chịu.

viii. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

IV
SỰ KIỆN VI PHẠM

1. Mỗi sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây là một Sự Kiện Vi Phạm:

i. Khách hàng không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn việc không thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào theo quy định của Hợp đồng;

ii. Khách hàng khẳng định hoặc tuyên bố hoặc cung cấp thông tin hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố, thông tin nhân thân Khách hàng không đúng, không chính xác, không trung thực làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của F88 hoặc ảnh hưởng đến khả năng thu hồi giá trị khoản vay của F88 hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của F88;

iii. Khách hàng chết hoặc bị tuyên bố chết hoặc bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự; và

iv. Bất cứ sự kiện nào hoặc một loạt các sự kiện nào xảy ra mà theo quan điểm của F88 là có thể ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc tình hình trả nợ gốc, tiền lãi, chi phí vay, các khoản phạt và các loại phí khác quy định tại Hợp đồng.

2. Khi và tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra và tiếp diễn một Sự Kiện Vi Phạm quy định nêu trên và trong Hợp đồng, F88 có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, ngay lập tức:

i. Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay toàn bộ hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Hợp đồng;

ii. Thu hồi tài sản cầm cố và tiến hành xử lý tài sản cầm cố theo quy định tại Hợp đồng;

iii. Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng và các văn bản liên quan;

iv. Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của F88 theo quy định tại Hợp đồng và các văn bản liên quan.

V
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Áp dụng với sản phẩm cầm cố xe máy và ô tô

Trong thời hạn khoản vay theo quy định tại Hợp đồng và các Phụ lục gia hạn (nếu có), Khách hàng chỉ được phép lưu giữ tài sản cầm cố khi có sự chấp thuận của F88. Khách hàng phải bàn giao ngay lập tức tài sản cầm cố theo yêu cầu của F88 tại bất kỳ thời điểm nào. Việc hao mòn tài sản cầm cố khi Khách hàng lưu giữ tài sản cầm cố sẽ được coi như là việc giảm sút giá trị tài sản cầm cố, tỷ lệ hao mòn sẽ do F88 toàn quyền quyết định.

2. Đăng ký biện pháp bảo đảm

Để thực hiện Hợp đồng và các Phụ lục (nếu có), các Bên thỏa thuận và đồng ý rằng F88 có quyền yêu cầu Khách hàng đăng ký biện pháp bảo đảm và duy trì, không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giao dịch bảo đảm đã đăng ký trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng và các Phụ lục (nếu có). Khách hàng đồng ý ủy quyền cho F88 rằng F88 sẽ thay mặt Khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản cầm cố tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (“Trung tâm Đăng ký”). Để làm rõ, giá trị Khoản vay, chi phí vay không bao gồm các loại phí, lệ phí mà Khách hàng phải trả cho Trung tâm Đăng ký được quy định cụ thể tại https://dktructuyen.moj.gov.vn/phi. F88 có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả hoặc tạm ứng cho F88 các khoản chi phí này ngay tại thời điểm đề nghị vay vốn hoặc bất kỳ thời điểm nào do F88 quyết định.

3. Áp dụng cho Hợp đồng được lập dưới hình thức hợp đồng điện tử

Hợp đồng được lập dưới hình thức hợp đồng điện tử (“Hợp đồng điện tử”) là Hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật, được F88 ký bằng chữ ký số có chứng thực và Khách hàng ký bằng chữ ký điện tử, có đầy đủ giá trị pháp lý và đã cấu thành mọi điều kiện cần thiết để có đầy đủ giá trị pháp lý như bản gốc Hợp đồng. Chữ ký số của F88 và chữ ký điện tử của Khách hàng có giá trị pháp lý thay cho chữ ký trực tiếp ký bằng tay và con dấu của F88, và chữ ký trực tiếp bằng tay và con dấu (trong trường hợp Khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức khác có con dấu) của Khách hàng trên văn bản giấy. Khách hàng đồng ý, xác nhận, cam kết và bảo đảm rằng:

i. Đã được F88 cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc giao kết Hợp đồng dưới hình thức hợp đồng điện tử bằng phương tiện điện tử; Đã hiểu rõ và tự nguyện giao kết Hợp đồng dưới hình thức này;

ii. Đã được F88 cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quy trình giao kết, ký kết Hợp đồng bằng chữ ký điện tử của Khách hàng và chữ ký số của F88, bao gồm cả quy trình kiểm tra an toàn của chữ ký điện tử. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý với các quy trình này;

iii. Đồng ý sử dụng số điện thoại và/hoặc email đã cung cấp cho F88 để nhận các thông tin cho mục đích ký kết Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ liên kết (link address), mã đăng nhập (nếu có), mã xác thực (OTP) để thực hiện ký kết; địa chỉ liên kết (link address) và mật khẩu (nếu có) để truy cập và xem lại các văn bản đã ký kết thành công;

iv. Để phục vụ cho mục đích ký kết Hợp đồng bằng chữ ký điện tử, tự kiểm soát việc sử dụng số điện thoại, phương tiện điện tử của mình, mã đăng nhập (nếu có), mã xác thực (OTP) và mật khẩu (nếu có) được cung cấp; chịu trách nhiệm trong trường hợp không đảm bảo việc kiểm soát được quy định tại mục này;

v. Bằng việc ký kết Hợp đồng này dưới hình thức hợp đồng điện tử bằng chữ ký điện tử, Khách hàng đương nhiên thừa nhận hiệu lực thi hành và giá trị pháp lý của Hợp đồng, và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khởi kiện nào về hiệu lực thi hành và giá trị pháp lý của Hợp đồng vì lý do Hợp đồng được giao kết theo hình thức hợp đồng điện tử và/hoặc chữ ký của các Bên là chữ ký điện tử và chữ ký số.

Trong trường hợp Khách hàng ký Hợp đồng điện tử bằng chữ ký số, ngoài các nội dung trên, Khách hàng đồng ý và xác nhận thêm rằng:

i. Đồng ý chữ ký số và chứng thư số của Khách hàng sẽ được cung cấp bởi đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do F88 lựa chọn và sử dụng từng thời kỳ;

ii. Đồng ý chuyển thông tin cá nhân đã cung cấp cho F88 cho công ty cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để đăng ký và tạo lập chữ ký số, chứng thư số cho mục đích ký kết Hợp đồng điện tử.

VI
TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

Khách hàng đồng ý rằng F88 sẽ không bán, chia sẻ thông tin của Khách hàng bao gồm các thông tin của Khách hàng, khoản vay của Khách hàng, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Khách hàng cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Khách hàng và F88 cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của Khách hàng, ngoại trừ:

i. Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

ii. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

iii. Cung cấp cho các chủ nợ, nhà đầu tư, bên tư vấn chuyên nghiệp của F88 và các bên có hợp tác hoặc cung cấp dịch vụ với F88 để phát triển, cung cấp hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của F88 theo yêu cầu hợp lý với điều kiện F88 đã ký kết điều khoản về bảo mật thông tin với các đơn vị này.

iv. Cung cấp cho người liên hệ trong trường hợp Khách hàng vi phạm hoặc có nguy cơ sẽ vi phạm nghĩa vụ của Hợp đồng nhằm mục đích hỗ trợ thực hiện đúng Hợp đồng.

Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt hoặc hết hạn.

VII
CHUYỂN GIAO

Khách hàng đồng ý rằng F88 có quyền chuyển giao toàn bộ quyền yêu cầu thanh toán nợ gốc, tiền lãi, các chi phí khác và các nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng cho bên thứ ba tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng. Đồng thời, Khách hàng đồng ý rằng bên thứ ba sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng. F88 sẽ thông báo cho Khách hàng chậm nhất là 03 ngày trước ngày F88 hoàn tất việc chuyển giao này.

VIII
TRAO ĐỔI THÔNG TIN

1. Các Bên thống nhất đồng ý rằng địa chỉ, số điện thoại và email của Khách hàng là địa chỉ, số điện thoại và email mà Khách hàng đã đăng ký và/hoặc cung cấp cho F88 tại thời điểm gần nhất và được lưu trữ trên hệ thống của F88. Khách hàng được coi là đã nhận được thông báo của F88 khi F88 đã gửi thông báo tới địa chỉ, số điện thoại, email của Khách hàng hoặc niêm yết tại các điểm giao dịch của F88 hoặc đã thông báo công khai trên website của F88. F88 không có nghĩa vụ xác minh việc Khách hàng đã nhận được các thông báo này. Trong trường hợp Khách hàng có sự thay đổi địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ thì phải thông báo cho F88 bằng văn bản; nếu không thông báo thì F88 có quyền gửi thông báo, thông tin đến địa chỉ, số điện thoại, email do Khách hàng cung cấp trước đó và mặc nhiên coi như Khách hàng đã nhận được các thông báo, thông tin này, và các thông báo, thông tin này có giá trị ràng buộc với Khách hàng.

2. Trường hợp trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày F88 gửi thông báo tới Khách hàng mà F88 không nhận được phản hồi từ Khách hàng, thì các Bên mặc nhiên hiểu rằng Khách hàng đã đồng ý với thông tin trong thông báo mà F88 gửi đến.

IX
THỨ TỰ TRẢ NỢ

Ngoại trừ trường hợp chính sách của F88 ban hành từng thời kỳ có quy định khác, trong trường hợp F88 nhận được khoản thanh toán không đủ để thanh toán tất cả các nghĩa vụ đến hạn và phải trả theo Hợp đồng, F88 sẽ ưu tiên khấu trừ tất cả các nghĩa vụ thanh toán đã đến hạn trong một kỳ tính từ kỳ đầu tiên Khách hàng chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán và theo thứ tự sau:

i. Khoản nợ gốc;

ii. Lãi và Chi phí vay;

iii. Phạt vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn Phạt tất toán Khoản vay trước hạn và Phạt quá hạn thanh toán);

iv. Các nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định tại Hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các Bên.

X
MỤC ĐÍCH VAY

1. Các Bên thống nhất đồng ý rằng, mục đích sử dụng tiền vay được các Bên thỏa thuận và ghi nhận tại Hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau:

i. Vay để trang trải chi phí y tế;

ii. Vay để chu cấp cho người thân;

iii. Vay để trả sinh hoạt phí;

iv. Vay để trả học phí;

v. Vay để mua sắm dụng cụ gia đình;

vi. Vay để xây, sửa nhà ở;

vii. Vay để bổ sung vốn kinh doanh;

viii. Vay nhằm mục đích du lịch/giải trí;

ix. Vay cho nhu cầu phát sinh;

x. Vay cho các mục đích khác phù hợp với quy định pháp luật mà chưa xác định ngay.

2. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và F88 về mục đích sử dụng vốn vay của mình.

XI
CAM KẾT DỊCH VỤ TỪ F88 (Trích từ Quy tắc ứng xử F88)

Tại F88, chúng tôi trân trọng và vun đắp mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi cam kết “Cho vay có trách nhiệm” bằng cách đảm bảo đem đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp cùng sản phẩm cho vay bền vững giúp khách hàng hiện thực hóa nhu cầu của mình. Với tất cả mọi khách hàng đến với F88, chúng tôi luôn cố gắng hết mực để đem lại chất lượng dịch vụ như sau:

1. Nhanh chóng: Chúng tôi thấu hiểu và coi trọng thời gian quý báu của khách hàng. Nhân viên F88 luôn tìm mọi cách rút ngắn thời gian giao dịch và đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng.

2. Thân thiện: Nhân viên F88 được đào tạo bài bản để tiếp đón mọi khách hàng với thái độ lịch sự, vui tươi và tích cực.

3. Lắng nghe trọn vẹn: Nhân viên F88 luôn tôn trọng và lắng nghe khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mọi ý kiến của khách hàng từ góp ý cho đến khiếu nại phàn nàn đều là những cơ hội tuyệt vời để F88 cải tiến sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn.

4. Minh bạch: Mọi khách hàng đến với F88 đều được tư vấn đầy đủ mọi thông tin về khoản vay trước khi tiến hành giao dịch. F88 cũng thông báo trước cho khách hàng khi đến kỳ thanh toán chi phí vay hoặc tất toán khoản vay.

5. Bảo mật thông tin: Chúng tôi tuyệt đối bảo đảm thông tin về khách hàng không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp theo quy định Mục VI Điều khoản thi hành).

6. An toàn: Mọi tài sản và giấy tờ của khách hàng được bảo quản an toàn tuyệt đối tại hệ thống kho bãi tiêu chuẩn quốc tế của F88. Trong trường hợp xảy ra rủi ro với tài sản khách hàng đang cầm cố tại F88, F88 chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Chúng tôi tuyệt đối ngăn cấm những hành vi sau trong dịch vụ khách hàng:

1. Có lời nói, hành động thiếu tôn trọng khách hàng.

2. Phân biệt đối xử với khách hàng về giới tính, chủng tộc, độ tuổi, tôn giáo.

3. Mọi hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc sử dụng tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.

Khách hàng phát sinh hợp đồng cầm cố trước ngày 01-01-2023 tham khảo điều khoản thi hành tại: Điều khoản thi hành-012022

icon-action
zalomessenger
scroll-top