TNDS xe máy bắt buộc

Quyền lợi

- Thiệt hại về người do xe máy gây ra: 100 triệu đồng/01 người/01 vụ tai nạn

- Thiệt hại về tài sản do xe máy gây ra: 50 triệu đồng/01 người/01 vụ tai nạn

Phí bảo hiểm
  • Tai nạn người ngồi trên xe 5.000.000 – 10.000.000/người/vụ
  • Phí bổ sung 10.000 – 20.000
Quyền lợi bổ sung
  • Tai nạn người ngồi trên xe 5.000.000 – 10.000.000/người/vụ
  • Phí bổ sung 10.000 – 20.000