Bảo hiểm Nhân thọ Gia đình là nhà của MAP-Life

Quyền lợi

1. ** Đầu tư an toàn: với khoản lãi suất đảm bảo và thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn

2. Miễn phí rút tiền: từ tài khoản đóng thêm

3. Bảo hiểm lên đến 500% Số tiền bảo hiểm cho rủi ro Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Phí bảo hiểm

1. Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện (200.000 – 500.000/ngày)

2. Bệnh hiểm nghèo (lên đến 500 triệu)

3. Hỗ trợ chi phí học tập

4. Thương tật vĩnh viễn do tai nạn

Quyền lợi bổ sung

1. Bảo hiểm hỗ trợ nằm viện (200.000 – 500.000/ngày)

2. Bệnh hiểm nghèo (lên đến 500 triệu)

3. Hỗ trợ chi phí học tập

4. Thương tật vĩnh viễn do tai nạn

File đính kèm