Lãi Suất Thực Là Gì? 5 Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lãi Suất Thực

24/11/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Lãi suất thực là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh tế, được dùng để đo lường giá trị thực của lãi suất.

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm lãi suất thực và sự ảnh ưởng cả lãi suất thực trong nền kinh tế và các quyết định tài chính của người dân, doanh nghiệp và chính phủ.

Lãi suất thực là gì?
Lãi suất thực là gì?

Lãi suất thực được hiểu như thế nào?

Lãi suất thực (Real interest rate) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kinh tế, được dùng để đo lường giá trị thực của lãi suất. Nó thể hiện sự tăng trưởng thực tế của giá trị tài sản hoặc vốn mà nhà đầu tư thu được sau khi điều chỉnh cho ảnh hưởng của lạm phát.

Để tính toán lãi suất thực, ta trừ tỷ lệ lạm phát (tăng giá) từ lãi suất thực tế (nominal interest rate). Bằng cách này, chúng ta điều chỉnh ảnh hưởng của lạm phát lên giá trị tiền tệ trong quá trình vay hoặc đầu tư. Công thức tính lãi suất thực là: Lãi suất thực = Lãi suất thực tế - Tỷ lệ lạm phát.

Ví dụ, giả sử lãi suất thực tế là 5% và tỷ lệ lạm phát trong cùng khoảng thời gian là 2%, thì lãi suất thực sẽ là 3% (5% - 2% = 3%). Điều này ám chỉ rằng giá trị tiền tệ, sau khi điều chỉnh cho lạm phát, dự kiến sẽ tăng 3%. Lãi suất thực là một chỉ số quan trọng để đánh giá giá trị thực của lợi nhuận hoặc chi phí tài chính và thể hiện khả năng tạo ra giá trị gia tăng thực cho nhà đầu tư hoặc một nền kinh tế.

Lãi suất thực là lãi suất được tính bằng cách trừ lãi suất thực tế cho tỷ lệ lạm phát. Đây là một công cụ quan trọng để so sánh hiệu suất lợi suất trên các loại đầu tư khác nhau, có thể tính trong thời kỳ hiện tại hoặc tương lai bằng cách dự đoán tỷ lệ lạm phát. Ví dụ, nếu một trái phiếu hoặc chứng chỉ tiền gửi (CD) của ngân hàng có lãi suất thực (trước thuế) là 6% trong khi tỷ lệ lạm phát là 5%, nó sẽ sinh lợi khi giữ nguyên giá trị và kiếm lời 6%. Tuy nhiên, khi tỷ lệ lạm phát vượt quá 5%, giá trị của đầu tư bắt đầu giảm do lãi suất kiếm được không đủ để đối phó với tăng giá chung.

Lãi suất thực là gì?
Lãi suất thực là gì?

Ảnh hưởng của lãi suất thực đến nền kinh tế

Lãi suất thực đóng một vai trò quan trọng trong định hình nền kinh tế và ảnh hưởng đến quyết định tài chính của cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Dưới đây là một số tác động chính của lãi suất thực:

 • Đầu tư và Tiêu dùng:

Biến động của lãi suất thực ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân. Khi lãi suất thực tăng, chi phí vay tăng, dẫn đến giảm đầu tư và tiêu dùng. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, đầu tư và tiêu dùng có thể tăng.

 • Tái Cấu Trúc Nợ:

Lãi suất thực ảnh hưởng đến quá trình tái cấu trúc nợ của cá nhân và doanh nghiệp. Khi lãi suất thực giảm, người vay có cơ hội tái cấu trúc nợ với lãi suất thấp hơn, giảm áp lực tài chính và khuyến khích đầu tư và tiêu dùng.

 • Chính Sách Tiền Tệ:

Lãi suất thực ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương. Khi lãi suất thực tăng, ngân hàng trung ương có thể nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tiết kiệm. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, ngân hàng trung ương có thể giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế.

 • Đánh Giá Giá Trị Tài Sản:

Lãi suất thực ảnh hưởng đến giá trị tài sản như bất động sản và cổ phiếu. Khi lãi suất thực giảm, giá trị tài sản có thể tăng do đầu tư vào các tài sản có lãi suất thấp hơn. Ngược lại, khi lãi suất thực tăng, giá trị tài sản có thể giảm.

 • Mức Lạm Phát:

Lãi suất thực có thể ảnh hưởng đến mức lạm phát. Khi lãi suất thực tăng, chi phí vay tăng, từ đó giảm tiêu dùng và đầu tư, giúp kiểm soát lạm phát. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, tiêu dùng và đầu tư tăng, có thể gây áp lực lên mức lạm phát.

 • Tác Động Đến Đầu Tư và Phát Triển Kinh Tế:

Lãi suất thực ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và phát triển kinh tế của một quốc gia. Khi lãi suất thực tăng, vay vốn để đầu tư trở nên đắt đỏ hơn, ảnh hưởng đến các dự án đầu tư lớn và làm giảm khả năng phát triển kinh tế. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, vay vốn trở nên hấp dẫn hơn, khuyến khích đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế.

 • Tác Động Đến Chi Tiêu và Tiết Kiệm Của Người Dân:

Lãi suất thực ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu và tiết kiệm của người dân. Khi lãi suất thực tăng, lợi ích từ việc tiết kiệm tăng lên, khuyến khích người dân tiết kiệm hơn và giảm chi tiêu. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, lợi ích từ việc tiết kiệm giảm xuống và người dân có thể tiêu dùng nhiều hơn.

 • Tác Động Đến Ngân Hàng và Lĩnh Vực Tài Chính:

Lãi suất thực ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngân hàng và lĩnh vực tài chính. Khi lãi suất thực tăng, lợi nhuận từ việc cho vay của ngân hàng có thể tăng lên, nhưng cũng có thể làm giảm nhu cầu vay của khách hàng. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, nhu cầu vay có thể tăng, nhưng lợi nhuận từ việc cho vay có thể giảm.

 • Tác Động Đến Tỷ Giá Hối Đoái:

Lãi suất thực cũng ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Khi lãi suất thực tăng, đồng tiền của một quốc gia trở nên hấp dẫn hơn, có thể dẫn đến tăng giá trị của đồng tiền đó trên thị trường quốc tế. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, đồng tiền có thể trở nên ít hấp dẫn hơn và giảm giá trị trên thị trường quốc tế. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, đồng tiền có thể trở nên ít hấp dẫn hơn và giảm giá trị trên thị trường quốc tế.

Tóm lại, lãi suất thực có ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định tài chính của cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ, cũng như tác động đến nền kinh tế và các chỉ số kinh tế quan trọng khác.

Lãi suất thực là gì?
Lãi suất thực là gì?

Một số yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất thực

Lãi suất thực chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố quan trọng, và dưới đây là một số yếu tố chủ yếu:

 • Tỷ lệ Lạm Phát:

Tỷ lệ lạm phát đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lãi suất thực. Khi lạm phát tăng cao, ngân hàng trung ương thường tăng lãi suất thực để kiểm soát lạm phát và bảo vệ giá trị tiền tệ. Ngược lại, khi lạm phát thấp, có thể giảm lãi suất thực để kích thích hoạt động kinh tế.

 • Sự Cân Đối giữa Cung và Cầu Vốn:

Mức độ cung và cầu vốn trên thị trường cũng ảnh hưởng đến lãi suất thực. Nếu cầu vốn cao hơn cung, lãi suất thực có thể tăng để duy trì sự cân đối. Ngược lại, khi cung vốn cao hơn cầu, lãi suất thực có thể giảm.

 • Chính Sách Tiền Tệ:

Quyết định về chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trực tiếp định hình lãi suất thực. Tăng lãi suất thực có thể được áp dụng để kiểm soát tăng trưởng kinh tế, ngăn chặn lạm phát hoặc bảo vệ giá trị tiền tệ. Ngược lại, giảm lãi suất thực có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế.

 • Tình Hình Kinh Tế Tổng Thể: 

Tình hình kinh tế của một quốc gia cũng đóng vai trò quan trọng trong xác định lãi suất thực. Nếu kinh tế phát triển mạnh mẽ và có triển vọng tích cực, lãi suất thực có thể tăng để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Ngược lại, khi kinh tế chậm lại hoặc suy thoái, có thể giảm lãi suất thực để kích thích hoạt động kinh tế.

 • Rủi Ro và Ổn Định Tài Chính:

Mức độ rủi ro và ổn định tài chính trong thị trường cũng ảnh hưởng đến lãi suất thực. Khi có biến động và không ổn định, lãi suất thực có thể tăng lên để phản ánh rủi ro. Ngược lại, khi thị trường ổn định, lãi suất thực có thể giảm.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất thực có thể thay đổi tùy thuộc vào từng quốc gia và thời điểm cụ thể. Các yếu tố trên chỉ là một số ví dụ, và không phải là danh sách đầy đủ.

Xem thêm

Tìm phòng giao dịch gần nhất

Tỉnh/thành

Quận/huyện

cat-img
icon-action
zalomessenger
scroll-top