ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG CHO VAY CẦM CỐ TÀI SẢN TẠI F88

(Áp dụng cho các Hợp đồng cầm cố tài sản phát sinh hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021)

Các cá nhân, tổ chức (“Khách hàng”) ký kết Hợp đồng cầm cố tài sản (“Hợp đồng”) với Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (“F88”) được yêu cầu phải đọc kỹ, đã hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định trong Điều khoản thi hành này đối với toàn bộ Khách hàng sử dụng dịch vụ của F88, cụ thể như sau:

I
ĐIỀU KHOẢN KHOẢN VAY

1. Tại bất kỳ thời điểm nào chưa đến kỳ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay (bao gồm phí của khoản vay và các khoản tiền phạt (nếu có) theo Hợp đồng), tùy theo loại tài sản cầm cố theo chính sách của F88, Khách hàng có quyền trả trước bất kỳ khoản nào cho F88 để thực hiện nghĩa vụ tại Hợp đồng. F88 sẽ khấu trừ khoản tiền này vào nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay mà Khách hàng phải thực hiện quy định trong Hợp đồng khi đến hạn.

2. Trường hợp đến hạn của Hợp đồng mà Khách hàng vẫn có nhu cầu vay đồng thời đáp ứng yêu cầu về thẩm định điều kiện cho vay của F88 và khoản trả trước hạn đủ để F88 thực hiện khấu trừ cho toàn bộ tiền lãi và chi phí vay đến hạn của Khách hàng, hai bên thống nhất rằng Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn 30 ngày kể từ ngày đến hạn Hợp đồng.

3. Trả gốc, tiền lãi và chi phí vay: Tại mỗi kỳ hạn thanh toán, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán theo lịch thanh toán đính kèm Hợp đồng.

4. Trả phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại: Khách hàng có trách nhiệm thanh toán ngay khoản tiền phạt vi phạm theo Hợp đồng cùng với thời điểm khách hàng trả gốc, tiền lãi và chi phí vay.

5. Khoản vay và các khoản phải thu của F88 phát sinh từ khoản vay, theo toàn quyền quyết định của F88, có thể được sử dụng để bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm cho nghĩa vụ của F88 với bất kỳ bên thứ ba nào.

II
XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

1. Trong suốt thời hạn của Hợp đồng, Khách hàng đồng ý F88 có toàn quyền cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố tại F88. Bên thuê, bên mượn tài sản cầm cố có thể là chính khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ nào theo Hợp đồng, bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay, F88 có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố theo quyết định của mình, bao gồm nhưng không giới hạn:

i. Nhận tài sản cầm cố thay thế cho nghĩa vụ được bảo đảm;

ii. Ủy quyền, vô điều kiện và không hủy ngang, và trao toàn quyền cho F88 bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài sản cầm cố cho bên thứ ba do F88 tự quyết định với tư cách F88 là chủ sở hữu của tài sản cầm cố;

iii. Trong thời hạn thực hiện thủ tục nhận và bán tài sản theo mục (i) và (ii) nêu trên chưa hoàn tất, F88 tiếp tục chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản cầm cố do F88 toàn quyền lựa chọn. Trường hợp này, F88 vẫn được hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố;

iv. Việc xử lý tài sản cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh tại Hợp đồng theo thứ tự nợ gốc, tiền lãi, phạt quá hạn, các chi phí vay khác (nếu có), sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố. Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản cầm cố sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố phát sinh nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được đảm bảo thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là phần nghĩa vụ không có bảo đảm, F88 có quyền yêu cầu và Khách hàng phải thanh toán cho F88 phần nghĩa vụ không có bảo đảm này;

v. F88 sẽ thông báo cho Khách hàng về phần nghĩa vụ chưa được thanh toán theo quy định tại mục (iv) và thời gian Khách hàng phải thanh toán phần nghĩa vụ còn lại này. Đồng thời, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán số tiền phạt vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng trong trường hợp không trả hoặc không trả đầy đủ phần nghĩa vụ chưa thanh toán này.

vi. Khi xử lý tài sản cầm cố, nếu số tiền thu được lớn hơn tổng số tiền các nghĩa vụ nợ gốc, tiền lãi vay, tiền lãi quá hạn, các khoản phí khác(nếu có), các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố, phần chênh lệch được xác định là khoản bồi thường thiệt hại cho F88 khi Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay và được bù trừ vào nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của Khách hàng đối với F88 theo Hợp đồng. Để làm rõ, F88 không có trách nhiệm trả lại Khách hàng phần chênh lệch này.

3. Khách hàng không hủy ngang ủy quyền cho F88, và F88 có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) được ủy quyền lại và/hoặc là đại diện theo ủy quyền đại diện và nhân danh Khách hàng ký kết các thỏa thuận và hồ sơ liên quan để xử lý tài sản cầm cố.

III
NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TẠI HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

1. F88 có các nghĩa vụ sau:

i. Giải ngân khoản vay cho Khách hàng theo đúng quy định của Hợp đồng;

ii. Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên và các trường hợp bất khả kháng) thì F88 sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Khách hàng;

iii. Hàng tháng, thẩm định lại điều kiện cho vay để đảm bảo giá trị tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay. Trường hợp sau khi kiểm tra lại giá trị tài sản cầm cố bị giảm sút nghiêm trọng, F88 có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay hoặc trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày F88 thông báo cho Khách hàng về việc bổ sung tài sản cầm cố mà Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ bổ sung Tài sản cầm cố thì F88 có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Khách hàng thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác;

iv. Hoàn trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Khách hàng sau khi Khách hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí vay khác theo Hợp đồng và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

v. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

2. Khách hàng có các nghĩa vụ sau:

i. Cam kết rằng Khách hàng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tự do ý chí, đầy đủ quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng;

ii. Đảm bảo nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi, các chi phí quy định tại Hợp đồng và các chi phí xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) đầy đủ và đúng hạn;

iii. Cam đoan rằng Khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với tài sản cầm cố và không một bên nào khác (ngoại trừ F88) có bất kỳ quyền hạn chế quyền sở hữu nào đối với tài sản cầm cố và các thông tin cung cấp cho F88 để thực hiện hợp đồng là thông tin trung thực và chính xác;

iv. Đảm bảo tất cả giấy tờ về tài sản cầm cố Khách hàng cung cấp cho F88 là thật và, trong trường hợp là bản sao, là bản sao đúng và đầy đủ của bản gốc;

v. Trường hợp Khách hàng được F88 chấp thuận cho việc sử dụng tài sản cầm cố, Khách hàng có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố. Trường hợp tài sản cầm cố bị mất mát, thất lạc, hư hỏng, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho F88 và ngay lập tức bổ sung tài sản cầm cố thay thế phần tài sản cầm cố bị mất mát, thất lạc, hư hỏng đó hoặc hoàn trả số tiền tương ứng với tổng nghĩa vụ phải thanh toán cho F88 (bảo gồm nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay và các chi phí khác phát sinh có liên quan) tính đến thời điểm hoàn trả và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lưu giữ, sử dụng tài sản cầm cố;

vi. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác về việc cầm cố tài sản tại F88;

vii. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

IV
SỰ KIỆN VI PHẠM

1. Mỗi sự kiện hoặc trường hợp quy định sau đây là một Sự Kiện Vi Phạm:

i. Khách hàng không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Hợp đồng và các Phụ lục kèm theo (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn việc không thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào theo quy định của Hợp đồng;

ii. Khách hàng khẳng định hoặc tuyên bố hoặc cung cấp thông tin hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản cầm cố, thông tin nhân thân Khách hàng không đúng, không chính xác, không trung thực làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của F88 hoặc ảnh hưởng đến khả năng thu hồi giá trị khoản vay của F88 hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của F88;

iii. Khách hàng bị chết hoặc mất năng lực hành vi;

iv. Bất cứ sự kiện nào hoặc một loạt các sự kiện nào xảy ra mà theo quan điểm của F88 là có thể ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc tình hình trả nợ gốc, tiền lãi, chi phí vay, các khoản phạt và các loại phí khác quy định tại Hợp đồng.

2. Khi và tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra và tiếp diễn một Sự Kiện Vi Phạm quy định nêu trên và trong Hợp đồng, F88 có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, ngay lập tức:

i. Tuyên bố đến hạn thanh toán ngay toàn bộ hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Hợp đồng;

ii. Thu hồi tài sản cầm cố và tiến hành xử lý tài sản cầm cố theo quy định tại Hợp đồng;

iii. Chấm dứt tất cả các nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng và các văn bản liên quan;

iv. Thực hiện tất cả các quyền và chế tài của F88 theo quy định tại Hợp đồng và các văn bản liên quan.

V
ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

Áp dụng với sản phẩm cầm cố xe máy và ô tô

Trong thời hạn khoản vay theo quy định tại Hợp đồng và các Phụ lục gia hạn (nếu có), Khách hàng chỉ được phép lưu giữ tài sản cầm cố khi có sự chấp thuận của F88. Khách hàng phải bàn giao ngay lập tức tài sản cầm cố theo yêu cầu của F88 tại bất kỳ thời điểm nào. Việc hao mòn tài sản cầm cố khi Khách hàng lưu giữ tài sản cầm cố sẽ được coi như là việc giảm sút giá trị tài sản cầm cố, do F88 toàn quyền quyết định.

Áp dụng cho Hợp đồng được lập dưới hình thức hợp đồng điện tử

Hợp đồng được lập dưới hình thức hợp đồng điện tử (“Hợp đồng điện tử”) là Hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật, được F88 ký bằng chữ ký số có chứng thực và Khách hàng ký bằng chữ ký điện tử, có đầy đủ giá trị pháp lý và đã cấu thành mọi điều kiện cần thiết để có đầy đủ giá trị pháp lý như bản gốc Hợp đồng. Chữ ký số của F88 và chữ ký điện tử của Khách hàng có giá trị pháp lý thay cho chữ ký trực tiếp ký bằng tay và con dấu của F88, và chữ ký trực tiếp bằng tay và con dấu (trong trường hợp Khách hàng là doanh nghiệp hoặc tổ chức khác có con dấu) của Khách hàng trên văn bản giấy. Khách hàng đồng ý, xác nhận, cam kết và bảo đảm rằng:

i. Đã được F88 cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc giao kết Hợp đồng dưới hình thức hợp đồng điện tử bằng phương tiện điện tử; Đã hiểu rõ và tự nguyện giao kết Hợp đồng dưới hình thức này;

ii. Đã được F88 cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quy trình giao kết, ký kết Hợp đồng bằng chữ ký điện tử của Khách hàng và chữ ký số của F88, bao gồm cả quy trình kiểm tra an toàn của chữ ký điện tử. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý với các quy trình này;

iii. Đồng ý sử dụng số điện thoại và/hoặc email đã cung cấp cho F88 để nhận các thông tin cho mục đích ký kết Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ liên kết (link address), mã đăng nhập (nếu có), mã xác thực (OTP) để thực hiện ký kết; địa chỉ liên kết (link address) và mật khẩu (nếu có) để truy cập và xem lại các văn bản đã ký kết thành công;

iv. Để phục vụ cho mục đích ký kết Hợp đồng bằng chữ ký điện tử, tự kiểm soát việc sử dụng số điện thoại, phương tiện điện tử của mình, mã đăng nhập (nếu có), mã xác thực (OTP) và mật khẩu (nếu có) được cung cấp; chịu trách nhiệm trong trường hợp không đảm bảo việc kiểm soát được quy định tại mục này;

v. Bằng việc ký kết Hợp đồng này dưới hình thức hợp đồng điện tử bằng chữ ký điện tử, Khách hàng đương nhiên thừa nhận hiệu lực thi hành và giá trị pháp lý của Hợp đồng, và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khởi kiện nào về hiệu lực thi hành và giá trị pháp lý của Hợp đồng vì lý do Hợp đồng được giao kết theo hình thức hợp đồng điện tử và/hoặc chữ ký của các Bên là chữ ký điện tử và chữ ký số.

Trong trường hợp Khách hàng ký Hợp đồng điện tử bằng chữ ký số, ngoài các nội dung trên, Khách hàng đồng ý và xác nhận thêm rằng:

i. Đồng ý chữ ký số và chứng thư số của Khách hàng sẽ được cung cấp bởi đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do F88 lựa chọn và sử dụng từng thời kỳ;

ii. Đồng ý chuyển thông tin cá nhân đã cung cấp cho F88 cho công ty cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để đăng ký và tạo lập chữ ký số, chứng thư số cho mục đích ký kết Hợp đồng điện tử.

VI
TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA

Khách hàng đồng ý rằng F88 sẽ không bán, chia sẻ thông tin của Khách hàng bao gồm các thông tin của Khách hàng, khoản vay của Khách hàng, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Khách hàng cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Khách hàng và F88 cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của Khách hàng, ngoại trừ:

i. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

ii. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

iii. Cung cấp cho các chủ nợ, nhà đầu tư và bên tư vấn chuyên nghiệp của F88 theo yêu cầu hợp lý với điều kiện F88 đã ký kết điều khoản về bảo mật thông tin với các đơn vị này.

VII
CHUYỂN GIAO

Khách hàng đồng ý rằng F88 có quyền chuyển giao toàn bộ quyền yêu cầu thanh toán nợ gốc, tiền lãi, các chi phí khác và các nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng cho bên thứ ba tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian có hiệu lực của Hợp đồng. Đồng thời, Khách hàng đồng ý rằng bên thứ ba sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ của F88 theo Hợp đồng. F88 sẽ thông báo cho Khách hàng chậm nhất là 03 ngày trước ngày F88 hoàn tất việc chuyển giao này.

VIII
CAM KẾT DỊCH VỤ TỪ F88 (Trích từ Quy tắc ứng xử F88)

Tại F88, chúng tôi trân trọng và vun đắp mối quan hệ với khách hàng. Chúng tôi cam kết “Cho vay có trách nhiệm” bằng cách đảm bảo đem đến cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp cùng sản phẩm cho vay bền vững giúp khách hàng hiện thực hóa nhu cầu của mình. Với tất cả mọi khách hàng đến với F88, chúng tôi luôn cố gắng hết mực để đem lại chất lượng dịch vụ như sau:

1. Nhanh chóng: Chúng tôi thấu hiểu và coi trọng thời gian quý báu của khách hàng. Nhân viên F88 luôn tìm mọi cách rút ngắn thời gian giao dịch và đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng.

2. Thân thiện: Nhân viên F88 được đào tạo bài bản để tiếp đón mọi khách hàng với thái độ lịch sự, vui tươi và tích cực.

3. Lắng nghe trọn vẹn: Nhân viên F88 luôn tôn trọng và lắng nghe khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mọi ý kiến của khách hàng từ góp ý cho đến khiếu nại phàn nàn đều là những cơ hội tuyệt vời để F88 cải tiến sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn.

4. Minh bạch: Mọi khách hàng đến với F88 đều được tư vấn đầy đủ mọi thông tin về khoản vay trước khi tiến hành giao dịch. F88 cũng thông báo trước cho khách hàng khi đến kỳ thanh toán chi phí vay hoặc tất toán khoản vay.

5. Bảo mật thông tin: Chúng tôi tuyệt đối bảo đảm thông tin về khách hàng không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác (trừ trường hợp theo quy định Mục VI Điều khoản thi hành).

6. An toàn: Mọi tài sản và giấy tờ của khách hàng được bảo quản an toàn tuyệt đối tại hệ thống kho bãi tiêu chuẩn quốc tế của F88. Trong trường hợp xảy ra rủi ro với tài sản khách hàng đang cầm cố tại F88, F88 chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Chúng tôi tuyệt đối ngăn cấm những hành vi sau trong dịch vụ khách hàng:

1. Có lời nói, hành động thiếu tôn trọng khách hàng.

2. Phân biệt đối xử với khách hàng về giới tính, chủng tộc, độ tuổi, tôn giáo.

3. Mọi hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc sử dụng tài sản của khách hàng dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý từ khách hàng.

Khách hàng phát sinh hợp đồng cầm số từ ngày 20-12-2021 tham khảo điều khoản thi hành tại: Điều khoản thi hành

icon-action
zalomessenger
scroll-top